TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIMJEMGYÝET

Talyp-2022: Ýokary okuw mekdepleri boýunça ähli habarlaryň jemlenen ýeri

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar. Okuwa kabul edişlik 2022-nji ýylyň 11-nji iýuly-26-njy awgusty aralygynda welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde amala aşyrylar.

Hormatly okyjylar!

Biz size ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň kabul edişligi baradaky habarlary 9-njy iýuldan ir şäherden başlap, ýetirip başladyk. Bu baradaky habarlary ilkinjileriň biri hökmünde saýtymyza ýerleşdirdik. Şol habarlarymyz ýokary okuw mekdepleriniň 2022-2023-nji okuw ýylyndaky kabul edişlikleri we sagyk öýlerinden resminamalary nireden almaly ýaly habarlary özünde jemleýär.

Hormatly okyjylarymyz!

Ähli ýokary okuw mekdepleri üçin resminamalar tabşyrmak boýunça maglumatlary almak üçin  ATAWATAN TALYP 2022  ýazan ýere basyň we PDF ýükläp alyň!

Hormatly okyjylar!

Şu habarda hem siz ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine degişli ähli habarlary bir habarda jemlenen görnüşde okap we maglumat alyp bilersiňiz.

Dalaşgärleriň dykgatyna: saglyk barlagy üçin saglyk öýleriniň salgylary

Talyp-2022: Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersiteti

Talyp-2022: Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersiteti

Talyp-2022: Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Talyp-2022: Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Talyp-2022: Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 

Talyp-2022: Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Talyp-2022: Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Talyp-2022: Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Talyp-2022: Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty

Talyp-2022:Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Talyp-2022: Döwletmämmet Azady adyndaky türkmen milli dünýä dilleri instituty 

Talyp-2022: Türkmen oba hojalyk instituty 

Talyp-2022:Halkara gatnaşyklary instituty 

Talyp-2022:Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

Talyp-2022: Türkmen döwlet maliýe instituty

Talyp-2022: Türkmen döwlet medeniýet instituty

Talyp-2022: Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty

Talyp-2022: Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 

Talyp-2022: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

Talyp-2022: Maýa Kulyýewa adyndaky türkmen milli konserwatoriýasy

Magistr-2022: Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersiteti 

Magistr-2022: Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Magistr-2022: Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti

Magistr-2022: Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 

Magistr-2022: Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty 

Magistr-2022: Halkara gatnaşyklary instituty 

Magistr-2022: Döwletmämmet Azady adyndaky türkmen milli dünýä dilleri instituty

Talyp-2022: Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi 

Talyp-2022: Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi 

Talyp-2022:Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebi 

Talyp-2022: Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi 

Talyp-2022: Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi 

Talyp-2022: Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi

Talyp-2022:S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi

Talyp-2022:Gurbansoltan eje adyndaky Daşoguz lukmançylyk orta okuw mekdebi

Talyp-2022:Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi

Talyp-2022:Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi

Talyp-2022:Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi

Talyp-2022:Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi

Talyp-2022:Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebi

Talyp-2022:Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi

Talyp-2022:Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi

Talyp-2022:Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ýa­nyn­da­ky Ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar agent­li­gi­niň «Türk­men­ho­wa­ýol­la­ry» agent­li­gi­niň Ho­wa ulag­la­ry­nyň iş­gär­le­ri­ni taý­ýar­la­ýan mek­de­bi

Talyp-2022:Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň Söw­da-koo­pe­ra­tiw mek­de­bi

Talyp-2022:Türk­me­nis­ta­nyň Gah­ry­ma­ny Ata­my­rat Ny­ýa­zow adyn­da­ky Ýö­ri­te­leş­di­ri­len bank mek­de­bi­

Talyp-2022:Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky Ýörite sungat mekdebi

Talyp-2022:Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Türkmen oba hojalyk institutynyň Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

 

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

 

Talyp-2022:Balkan welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Ahal welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

 

Talyp-2022:Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

Talyp-2022:Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle