TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIMTALYP 2022

Talyp-2022:Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi  2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Maliýe we karz.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
4. Ykdysadyýet we sanly maglumat tehnologiýalary.
5. Salgytlar we salgyt salmak
6. Bank işlerini programmirleşdirmek.

Ma­li­ýe-yk­dy­sa­dy or­ta hü­när okuw mek­de­bi­ne Da­şo­guz we­la­ýatyn­da he­mi­şe­lik ýa­şa­ýan Türk­menis­ta­nyň umu­my or­ta bi­lim­den pes bol­ma­dyk bin­ýat­da bi­li­mi bo­lan,
ýa­şy 35-den geç­me­dik ra­ýat­la­ry giriş sy­nag­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça bäs­le­şik esa­syn­da ka­bul edil­ýär. Oku­wyň möh­le­ti 2 ýyl. Ma­li­ýe-yk­dy­sa­dy or­ta hü­när okuw mek­de­bin­de    okuw­lar tö­leg­li esas­da al­nyp ba­ryl­ýar.

Resmi iş kagyzlary Da­şo­guz şä­he­rin­de 2022-nji ýy­lyň 11-nji iýuly — 13-nji aw­gus­ty ara­ly­gyn­da kabul edil­ýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bel­le­ni­len nus­ga­da di­rek­to­ryň ady­na ýa­zy­lan ar­za;

— bel­le­ni­len nus­ga­da­ky so­walna­ma (an­ke­ta);

— bi­li­mi ba­ra­da­ky res­mi­na­ma (asyl nus­ga­sy);

— Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy gora­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistrli­gi ta­ra­pyn­dan bel­le­ni­len nus­ga­daky sag­lyk ke­pil­na­ma­sy;

— soň­ky okan ýe­rin­den (iş­län ýe­rinden, har­by bö­lüm­den) hä­si­ýet­na­ma;

— bel­le­ni­len nus­ga bo­ýun­ça okuw üçin tö­le­gi öz wag­tyn­da amal et­me­giň ke­pil ha­ty;

— 3×4 sm öl­çeg­dä­ki se­kiz sa­ny fo­to­su­rat;

— iş­le­ýän­ler üçin zäh­met depder­çe­si­niň tas­syk­la­nan gö­çür­me­si;

— okuw ders­le­ri bo­ýun­ça mekdep okuw­çy­la­ry­nyň döw­let bäs­le­şigi­niň ýe­ňi­ji­le­ri,‚hal­ka­ra  bäs­le­şik­le­re gat­na­şan Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň ag­za­la­ry şol ýag­daý­la­ry
tas­syk­la­ýan de­giş­li res­mi­na­ma­nyň asyl nus­ga­sy­ny tab­şyr­ýar.

Bu­lar­dan baş­ga-da, oku­wa girmä­ge is­leg bil­dir­ýän­ler, ýo­kar­da gör­ke­zi­len res­mi­na­ma­lar    bi­len birlik­de, res­mi­na­ma­la­ry ka­bul ed­ýän iş to­pa­ry­na aşak­da­ky­la­ry gör­kezýär­ler we nus­ga­la­ry­ny tab­şyr­ýar­lar:

— pas­por­ty­ny;

— har­by şa­ha­dat­na­ma­sy­ny ýada ýa­zy­lyş şa­ha­dat­na­ma­sy­ny we
ýa­şa­ýan ýe­ri bo­ýun­ça har­by we­killik­den gü­wä­ha­ty­ny.

Da­laş­gär bäs­le­şik­siz we (ýa-da) oku­wa ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç
hu­kuk­dan peý­da­lan­ýan­dy­gy­ny tassyk­la­ýan beý­le­ki res­mi­na­ma­la­ry gör­ke­zip bi­ler.
Nä­dog­ry ber­len mag­lu­mat­lar we galp res­mi iş ka­gyz­la­ry üçin da­laşgär şah­sy jo­gap­kär­çi­lik çek­ýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Da­şo­guz we­la­ýat mali­ýe-yk­dy­sa­dy or­ta hü­när okuw mekde­bin­de (Da­şo­guz şäheri) 2022-nji ýy­lyň aw­gust aýy­nyň 16-17-si, 19-y we 20-si gün­le­rin­de ge­çi­ril­ýär.

Giriş synaglary äh­li hü­när­ler bo­ýun­ça ma­te­ma­ti­ka, Türk­me­nis­tanyň ta­ry­hy, jem­gy­ýe­ti öwre­niş dersle­rin­den ge­çi­ril­ýär. Okuw ders­le­ri bo­ýun­ça gi­riş synag­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň or­ta mekdep­le­ri­niň okuw mak­sat­na­ma­la­rynyň esa­syn­da ge­çi­ril­ýär. Okuw ders­ler bo­ýun­ça gi­riş sy­nagla­ry döw­let di­lin­de dil­den ge­çi­ril­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ter­ti­bin­de bel­lenen wagt­da sy­na­ga esas­syz se­bäp­le­re
gö­rä ge­lip bil­me­dik­ler ýa-da ders­le­riň bi­ri bo­ýun­ça sy­nag­dan ge­çip bil­me­dikler soň­ky       sy­nag­la­ra goý­be­ril­me­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ryn­dan üs­tün­likli ge­çen ýag­da­ýyn­da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bi­limha­kyn­da” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nuny­nyň re­je­le­nen gör­nü­şin­de kesgit­le­nen düz­gün­le­re la­ýyk gel­ýän da­laş­gär­ler peý­da­lan­ýar­lar.

Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň salgysy: Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş., Merkez-1 şäherçesi, 5/2,tel.: 9-09-22

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle