TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIMTALYP 2022

Talyp-2022:Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Tikin önümçiliginiň tehnologiýasy.
2. Dokma önümçiligi.
3. Süýümleri egirmegiň tehnologiýasy.
4. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
5. Marketing.
6. Ykdysadyýet we meýinamalaşdyryş.
7. Maglumaty işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary.
8. Tehnologiki prosesleriň we önümçilikleriň awtomatizasiýasy.
9. Dokma senagatynyň elektroabzallary we elektrohereketlendirijileri.
10. Dokma materiallaryň himiki tehnologiýasy we abzallary.
11. Standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak.
12. Dokma we ýeňil senagatyň abzallaryna tehniki taýdan hyzmat etmek we bejermek.
13. Dizaýn (egin-eşigiň dizaýny).

Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki me­ha­ni­kateh­no­lo­gi­ki or­ta hü­när okuw mek­debi­ne Türk­me­nis­ta­nyň umu­my or­ta bilim­den pes bol­ma­dyk bin­ýat­da bi­li­mi bo­lan, ýa­şy 35-den geç­me­dik ra­ýat­lary gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri bo­ýunça bäs­le­şik esa­syn­da ka­bul edil­ýär. Oku­wyň möh­le­ti 2 ýyl. Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki me­ha­ni­ka-tehno­lo­gi­ki or­ta hü­när okuw mek­de­bin­de okuw­lar tö­leg­li esas­da al­nyp ba­ryl­ýar.

Resmi iş kagyzlary Aş­ga­bat şähe­rin­de we we­la­ýat mer­kez­le­rin­de 2022-nji ýy­lyň 11-nji iýu­ly — 13-nji aw­gus­ty ara­ly­gyn­da ka­bul edil­ýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bel­le­ni­len nus­ga­da di­rek­to­ryň ady­na ýa­zy­lan ar­za;

— bel­le­ni­len nus­ga­da­ky so­wal­nama (an­ke­ta);

— bi­li­mi ba­ra­da­ky res­mi­na­ma (asyl nus­ga­sy);

— Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy gora­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistrli­gi ta­ra­pyn­dan bel­le­ni­len nus­ga­da­ky sag­lyk ke­pil­na­ma­sy;

— soň­ky okan ýe­rin­den (iş­län ýerin­den, har­by bö­lüm­den) hä­si­ýet­na­ma;

— bel­le­ni­len nus­ga bo­ýun­ça okuw üçin tö­le­gi öz wag­tyn­da amal et­megiň ke­pil ha­ty;
— 3×4 sm öl­çeg­dä­ki se­kiz sa­ny fo­to­su­rat;

— iş­le­ýän­ler üçin zäh­met dep­derçe­si­niň tas­syk­la­nan gö­çür­me­si;

— okuw ders­le­ri bo­ýun­ça mek­dep okuw­çy­la­ry­nyň döw­let bäs­le­şi­gi­niň ýe­ňi­ji­le­ri, hal­ka­ra bäs­le­şik­le­ri­ne gatna­şan Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy topa­ry­nyň ag­za­la­ry şol ýag­daý­la­ry      tassyk­la­ýan de­giş­li res­mi­na­ma­nyň asyl nus­ga­sy­ny tab­şyr­ýar.

Bu­lar­dan baş­ga-da, oku­wa gir­mäge is­leg bil­dir­ýän­ler, ýo­kar­da gör­ke­zilen res­mi­na­ma­lar bi­len bir­lik­de, resmi­na­ma­la­ry ka­bul ed­ýän iş to­pa­ry­na aşak­da­ky­la­ry gör­kez­ýär­ler we    nusga­la­ry­ny tab­şyr­ýar­lar:

— pas­por­ty­ny;

— har­by şa­ha­dat­na­ma­sy­ny ýa-da ýa­zy­lyş şa­ha­dat­na­ma­sy­ny we ýa­şaýan ýe­ri bo­ýun­ça   har­by we­kil­lik­den gü­wä­ha­ty­ny.

Da­laş­gär bäs­le­şik­siz we (ýa-da) okuwa ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan peý­da­lan­ýan­dy­gy­ny tas­syk­la­ýan beý­le­ki res­mi­na­ma­la­ry gör­ke­zip bi­ler.
Nä­dog­ry ber­len mag­lu­mat­lar we galp res­mi iş ka­gyz­la­ry üçin da­laş­gär şah­sy jo­gap­kär­çi­lik çek­ýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Türk­me­nis­ta­nyň Dokma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki me­ha­ni­ka-teh­no­lo­gi­ki or­ta hü­när okuw mek­de­bin­de (Aş­gabat şäheri) we we­la­ýat mer­kez­le­rinde aşak­da­ky möh­let­ler­de ge­çi­ril­ýär:

Da­şo­guz we­la­ýa­ty — aw­gust aýynyň 16-sy gü­ni;

Le­bap we­la­ýa­ty — aw­gust aýy­nyň 18-i gü­ni;

Bal­kan we­la­ýa­ty — aw­gust aýynyň 20-si gü­ni;

Ma­ry we­la­ýa­ty — aw­gust aýy­nyň 22-si gü­ni;

Ahal we­la­ýa­ty — aw­gust aýy­nyň 24-i gü­ni;

Aş­ga­bat şä­he­ri — aw­gust aýy­nyň 26-sy gü­ni.

Giriş synaglary äh­li hü­när­ler boýun­ça ma­te­ma­ti­ka, hi­mi­ýa, Türk­menis­ta­nyň ta­ry­hy ders­le­rin­den ge­çi­ril­ýär.Okuw ders­le­ri bo­ýun­ça gi­riş synag­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň or­ta mekdep­le­ri­niň okuw mak­sat­na­ma­la­ry­nyň esa­syn­da ge­çi­ril­ýär. Okuw ders­ler bo­ýun­ça gi­riş sy­nagla­ry döw­let di­lin­de dil­den ge­çi­ril­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ter­ti­bin­de belle­nen wagt­da sy­na­ga esas­syz sebäp­le­re gö­rä ge­lip bil­me­dik­ler ýa-da ders­le­riň bi­ri bo­ýun­ça sy­nag­dan geçip bil­me­dik­ler soň­ky sy­nag­la­ra     goýbe­ril­me­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ryn­dan üs­tün­lik­li geçen ýag­da­ýyn­da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bi­lim ha­kyn­da” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň          re­je­le­nen gör­nü­şin­de kes­git­le­nen düz­gün­le­re laýyk gel­ýän da­laş­gär­ler peý­da­lan­ýar­lar.

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş., 2052-nji (Hydyr Derýaýew) köçe, 4,tel.: 36-49-20, 36-04-16.

 

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasynda bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça resminama gol çekildi

“Soňky jaň” dabaralary geçirildi

Ata Watan Eserleri

«VILIPO-2023»: türkmen okuwçylary medally dolandylar

Teswirle