TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIMTALYP 2022

Talyp-2022:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
3. Suw üpjünçiligi we lagym suwlaryny akdyryş.
4. Senagat we raýat binalarynyň elektrik abzallaryny gurnamak, sazlamak we ulanmak.
5. Iş kagyzlarynyň dolanşygyny guramak we arhiw işi.
6. Bag-seýilgäh we landşaft gurluşygy.
7. Senagat we raýat jaý gurluşygy.
8. Maglumaty işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary.
9. Gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy.
10. Kompýuter ulgamlarynda programmirlemek.
11. Ykdysadyýet we sanly maglumat tehnologiýalary.
12. Awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň maglumat taýdan howpsuzlygy.

Je­ma­gat ho­ja­ly­gy or­ta hü­när okuw mek­de­bi­ne Türk­me­nis­ta­nyň umu­my or­ta bi­lim­den pes bol­ma­dyk bin­ýat­da bi­li­mi bo­lan, ýa­şy 35-den geç­me­dik raýat­la­ry gi­riş sy­nag­la­ry­nyň        ne­ti­je­le­ri boýun­ça bäs­le­şik esa­syn­da ka­bul edil­ýär.
Oku­wyň möh­le­ti 2-2,5 ýyl. Je­ma­gat ho­ja­ly­gy or­ta hü­när okuw mek­de­bin­de okuw­lar         tö­leg­li esas­da al­nyp ba­ryl­ýar.

Resmi iş kagyzlary Ma­ry şä­herin­de 2022-nji ýy­lyň 11-nji iýu­ly — 13-nji aw­gus­ty ara­ly­gyn­da ka­bul edil­ýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bel­le­ni­len nus­ga­da di­rek­to­ryň  ady­na ýa­zy­lan ar­za;

— bel­le­ni­len nus­ga­da­ky so­wal­nama (an­ke­ta);

— bi­li­mi ba­ra­da­ky res­mi­na­ma (asyl nus­ga­sy);

— Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy gora­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistrli­gi ta­ra­pyn­dan bel­le­ni­len nus­ga­da­ky sag­lyk ke­pil­na­ma­sy;

— soň­ky okan ýe­rin­den (iş­län ýerin­den, har­by bö­lüm­den) hä­si­ýet­na­ma;

— bel­le­ni­len nus­ga bo­ýun­ça okuw üçin tö­le­gi öz wag­tyn­da amal et­megiň ke­pil ha­ty;

— 3×4 sm öl­çeg­dä­ki se­kiz sa­ny fo­to­su­rat;

— iş­le­ýän­ler üçin zäh­met dep­derçe­si­niň tas­syk­la­nan gö­çür­me­si;

— okuw ders­le­ri bo­ýun­ça mek­depokuw­çy­la­ry­nyň döw­let bäs­le­şi­gi­niň
ýe­ňi­ji­le­ri, hal­ka­ra bäs­le­şik­le­re gatna­şan Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy topa­ry­nyň ag­za­la­ry şol ýag­daý­la­ry tassyk­la­ýan de­giş­li res­mi­na­ma­nyň asyl nus­ga­sy­ny tab­şyr­ýar.
Bu­lar­dan baş­ga-da, oku­wa gir­mäge is­leg bil­dir­ýän­ler, ýo­kar­da gör­ke­zilen res­mi­na­ma­lar    bi­len bir­lik­de, resmi­na­ma­la­ry ka­bul ed­ýän iş to­pa­ry­na aşak­da­ky­la­ry gör­kez­ýär­ler we   nusga­la­ry­ny tab­şyr­ýar­lar:

— pas­por­ty­ny;

— har­by şa­ha­dat­na­ma­sy­ny ýa-da ýa­zy­lyş şa­ha­dat­na­ma­sy­ny we ýa­şaýan ýe­ri bo­ýun­ça har­by we­kil­lik­den gü­wä­ha­ty­ny.
Da­laş­gär bäs­le­şik­siz we (ýa-da) oku­wa ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç
hu­kuk­dan peý­da­lan­ýan­dy­gy­ny tassyk­la­ýan beý­le­ki res­mi­na­ma­la­ry görke­zip bi­ler. Nä­dog­ry ber­len mag­lu­mat­lar we galp res­mi iş ka­gyz­la­ry üçin da­laş­gär
şah­sy jo­gap­kär­çi­lik çek­ýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Ma­ry şä­he­rin­dä­ki Jema­gat ho­ja­ly­gy or­ta hü­när okuwmek­de­bin­de 2022-nji ýy­lyň aw­gust aýy­nyň 16-17-si, 19-y we 20-si günle­rin­de        ge­çi­ril­ýär.

Giriş synaglary äh­li hü­när­ler boýun­ça fi­zi­ka, ma­te­ma­ti­ka, Türk­me­nista­nyň ta­ry­hy      ders­le­rin­den ge­çi­ril­ýär.
Okuw ders­le­ri bo­ýun­ça gi­riş synag­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň or­ta mekdep­le­ri­niň okuw
esa­syn­da ge­çi­ril­ýär. Okuw ders­ler bo­ýun­ça gi­riş sy­nagla­ry döw­let di­lin­de dil­den ge­çi­ril­ýär.
Gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ter­ti­bin­de belle­nen wagt­da sy­nag­la­ra esas­syz sebäp­le­re gö­rä ge­lip bilme­dik­ler ýa-da ders­le­riň bi­ri bo­ýun­ça sy­nag­dan geçip bil­me­dik­ler soň­ky sy­nag­la­ra goýbe­ril­me­ýär.
Gi­riş sy­nag­la­ryn­dan üs­tün­lik­li geçen ýag­da­ýyn­da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bi­lim ha­kyn­da” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň           re­je­le­nen gör­nü­şin­de kes­git­le­nen düz­gün­le­re laýyk gel­ýän da­laş­gär­ler peý­da­lan­ýar­lar.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň salgysy: Mary welaýaty, Mary ş., Baýramhan köçesi, 1”d”, tel.: 5-07-40, 5-05-38, 5-13-58

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasynda bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça resminama gol çekildi

“Soňky jaň” dabaralary geçirildi

Ata Watan Eserleri

«VILIPO-2023»: türkmen okuwçylary medally dolandylar

Teswirle