MEDENIÝET

Modada ilkinji dizaýner

Çarles Frederik Uort 1846-njy ýylda dünýä inýär. 1895-nji ýylda aradan çykýar. Moda taryhynda ilkinji dizaýnerdir. Ol döwürlerde tikinçiler bolup, müşderileriň öýüne gidilip sargyt boýunça tikilýän eken. Çarles Frederik Uort müşderilerini öz aýagyna getirip, öz çyzgylary esasynda köýnekleri taýýarlap geýdirmegi başarypdyr. Ýönekeý eşikleri tikmän, has täsin, üýtgeşik egin-eşik tikmek isläpdir. Uort aristokratlara tiken köýnekleri bilen meşhur bolupdyr. Bulardan iň bellisi hem Fransiýanyň şa zenany Ýewgeniýadyr. Onuň tikip taýýarlan köýneklerini Parižden hem gelip alýan ekenler. Çarles Frederik Uort egin-eşigiň üstünde markasyny goýan ilkinji dizaýnerdir. Ol  Uortyň öýi ady bilen işlerini dowam etdiripdir.

 

Ýüzümizi arassalamak üçin ýapgy taýýarlamak

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy