Ýüzümizi arassalamak üçin ýapgy taýýarlamak

  • Bir ýumurtganyň agyny köpürjikleýänçe çalmaly. Soňra ony ýüze çalyp, guraýança garaşmaly. Gurandan soň ýapgymyzy ýuwup aýyrmaly. Bu ýüzdäki öýjükleriň azalmagyna kömek edýär. Ýapgy ýüzi arassalaýar, ýüzümiziň ýaglanmasynyň öňüni alýar.
  • Ýarty hyýar, iki nahar çemçe süýt , 1 nahar çemçe bal, 1 çaý çemçe şeker arkaly ýüzümize ýapgy taýýarlap bolýar. Hyýaryň gabygyny aýyrmaly we gyrgyçdan geçirip ezmeli. Süýdi, baly we şekeri garyşdyryp, ezilen hyýaryň üstüne goşmaly. Ýapgyny ýüzüňize çalyp, 20 minut saklap, soňra ýuwmaly. Bu ýapgyny hepdede 1 ýa 2 gezek ulanyp bilersiňiz. Hyýar ýüzüňize öwüşgin berer, deriňizi arassalar we ýylmanak eder.
  • Bir ýumurtganyň sarysyny, 1 nahar çemçe zeýtun ýagy bilen garmaly. Taýýar bolan ýapgyny 25 minut saklap, soňra mylaýym suw bilen ýuwmaly. Ýapgy ýygyrt atýan,  guran derili ýüzleri nemlemdirmäge kömek edýär.
  • Iki nahar çemçesi aloe şiresini 1 nahar çemçe gaýmak we 1 çaý çemçe zeýtun ýagy bilen garmaly.  Soňra ony ýüzüňize , boýnuňyza çalyp, 30 minut saklamaly. Ýapgy ýüzüňizi ýumşadar, ýygyrtlaryň aýrylmagyna ýardam eder.

 

Moda bilen gyzyklanýanlar üçin täsin maglumatlar

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar