MEDENIÝET

Moda bilen gyzyklanýanlar üçin täsin maglumatlar

  • Penjekleriň ýeňinde ýerleşdirilen ilikler Napoleonyň döwründen galypdyr. Napoleon esgerleriniň penjekleriniň ýeňlerine burunlaryny süpürmezligiň öňüni almak üçin penjeklerinde ilik goýmaklaryny buýrupdyr
  • Şa zenany Wiktoriýa ak gelin köýnek geýen ilkinji zenandyr. Şol döwürlerde ak reňk gaýgy-gamyň, ýasyň reňki eken. Şol sebäpli hem şa zenany durmuşa çykanda ak reňkli gelin köýnegi geýmegini ýas tutýan bolmagy ähtimal diýip kabul edipdirler.
  • Ilkinji ýasama kirpikler Golliwudyň film režissýory tarapyndan döredilipdir.  Aktrisanyň göz gabaklaryny owadanlamak üçin ýasalan bu kirpikler hakyky saçdan ýasalypdyr.
  • Her ýyl dünýä boýunça müňlerçe moda žurnallary satylýar. Emma ilkinji moda žurnaly 1856-njy ýylda Germaniýada döredilipdir.

 

Efiopiýa ertir 2014-nji ýyla girer

 

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy