TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Moda bilen gyzyklanýanlar üçin täsin maglumatlar

  • Penjekleriň ýeňinde ýerleşdirilen ilikler Napoleonyň döwründen galypdyr. Napoleon esgerleriniň penjekleriniň ýeňlerine burunlaryny süpürmezligiň öňüni almak üçin penjeklerinde ilik goýmaklaryny buýrupdyr
  • Şa zenany Wiktoriýa ak gelin köýnek geýen ilkinji zenandyr. Şol döwürlerde ak reňk gaýgy-gamyň, ýasyň reňki eken. Şol sebäpli hem şa zenany durmuşa çykanda ak reňkli gelin köýnegi geýmegini ýas tutýan bolmagy ähtimal diýip kabul edipdirler.
  • Ilkinji ýasama kirpikler Golliwudyň film režissýory tarapyndan döredilipdir.  Aktrisanyň göz gabaklaryny owadanlamak üçin ýasalan bu kirpikler hakyky saçdan ýasalypdyr.
  • Her ýyl dünýä boýunça müňlerçe moda žurnallary satylýar. Emma ilkinji moda žurnaly 1856-njy ýylda Germaniýada döredilipdir.

 

Efiopiýa ertir 2014-nji ýyla girer

 

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle