Efiopiýa ertir 2014-nji ýyla girer

Gündogar Afrika döwleti bolan Efiopiýa ertir 2014-nji ýyla girmäge taýýarlanýar. Öz senenamasy we sagat ulgamyny ulanýan Efiopiýanyň bazarlaryna we söwda merkezlerine ýygnanan adamlar täze ýyla taýýarlyk işlerini tamamladylar.

Premýer-ministr Aby Ahmed täze ýyldan öň halkyna gutlag hatyny iberdi we paýtagtdaky garrylara we maýyplara täze ýyl sowgatlaryny paýlady.

Ýurtda “Enkutataş” diýlip atlandyrylýan ýylyň ilkinji güni, ýagyş möwsüminiň gutarmagy we hasyl döwrüniň başlangyjy hökmünde hem kabul edilýär.

Efiopiýanyň senenamasy dini senenama bolandygyna garamazdna, ýurduň hökümetiniň ähli resmi işlerinde ulanylýar. Takmynan 7 ýyl 8 aý yzda barýan Efiopiýa senenamasy “Kopt” hristianlarynyň Müsürde ulanan senenamasyna meňzeýär.

Öz senenamasy ýaly başga wagt ulgamyny hem ulanýan efiopiýalylar üçin gün 00: 00-da däl-de, 06: 00-da başlaýar. Gün 12 sagadyň iki dürli böleginden durýar. Ilkinji 12 sagatlyk wagt zolagy 06: 00-da, ikinji zolak bolsa 18: 00-da başlar.

 

“Microsoft” ofislerini açmakdan ýüz öwürýär

ÝENE-DE OKAŇ

Her ýylyň 23-nji sentýabrynda “Halkara üm arkaly gürleşmek güni” dünýäde giňden bellenilýär. Bu sene öz gözbaşyny 2017-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Bütindünýä kerler federasiýasynyň (World Federation of the Deaf, WFD), Halkara üm arkaly gürleşmegiň dili (International Day of Sign Languages) baradaky kabul eden kararyndan alyp gaýdýar. Şondan soňra her ýyl Ýer ýüzünde  bellenilip geçilýär. Bu...
21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar