SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Microsoft” ofislerini açmakdan ýüz öwürýär

Dünýä belli “Microsoft” kompaniýasy koronawirus ýokanjynyň “Delta” görnüşi bilen baglanyşykly ABŞ-nyň çäklerindäki edara ofislerini indiki aýyň başynda doly açmak meýilnamasyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Tehnologiýa ägirdi edaralarynyň täzeden haçan açyljak senesi barada entek maglumat bermedi.

“Microsoft” kompaniýasynyň wise-prezidenti Jared Spataro öz blogynda: “Covid-19 -yň näbelliligini göz öňünde tutup, ABŞ-daky ofisleriň doly açylmagynyň täze senesini, ilatyň saglygyna esaslanyp ygtybarlylygy elden bärmen, iş ýerlerini açmagy meýilleşdirýäris” diýip, beýan etdi.

“Microsoft” kompaniýasy 4-nji oktýabrda Redmondda, Waşingtonda we ABŞ-daky beýleki şäherlerindäki ofislerinde doly açmagy meýilleşdirýärdi.

“Microsoft” bilen bir hatarda beýleki köp sanly kompaniýalar ofis edaralary açmak baradaky meýilnamalaryny yza süýşürmäge mejbur bolan iri kompaniýalaryň sanawyna goşulýar. Olaryň hatarynda “Wells Fargo”, “BlackRock”, “CNN” we beýlekiler bar. Bu kompaniýalar hem oktýabr aýynda iş ýerlerini açmak baradaky meýilnamalaryny yza süýşirdiler. “Amazon”, “Facebook” we beýleki tehnologiýa kompaniýalary 2022-nji ýyla çenli ofislerine gaýdyp gelmejekdiklerini mälim etdiler.

 

Wýetnam syýahatçylyga açylýar

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi