TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Wýetnam syýahatçylyga açylýar

Wýetnamyň iň uly adalarynyň biri bolan Fukuok adasyny geljek aýdan daşary ýurtly syýahatçylara açmagy meýilleşdirýär. Ýurduň ýolbaşçy düzümi bu ýurduň koronawirus pandemiýasy sebäpli ejir çekýän ykdysadyýetini dikeltmegiň ýollaryna seredýändigini aýtdy. Ýurduň hökümeti bu barada beren beýanatynda: “Kambojanyň kenaryndan 10 km (6 mil) uzaklykda ýerleşýän bu adanyň synag möhleti bilen alty aýlap açylmagyna garaşylýar” diýip, habar berdi.

Syýahatçylyk girdejisi ýylyna 31 milliard dollara ýetýän Wýetnama 2019-njy ýylda daşary ýurtdan gelenleriň sany 18 milliondan azaldy we geçen ýyl 3,8 milliona ýetdi. Şol bir wagtyň özünde, soňky aýlardaky çäklendirmeler pudagyň işiniň peselmegine sebäp boldy.

Syýahatçylyk ministrligi: “Wýetnam açylmazdan ozal Fukuokadaky ähli ýaşaýjylara sanjym eder we adada ýeterlik COVID-19 karantin we bejeriş desgalarynyň bar”, diýip aýtdy.

 

Ýurdumyzyň wekiliýeti VI Hazar mediaforumyna gatnaşdy

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle