MEDENIÝET

“Met Gala 2021” geçirildi

“Modanyň iň uly gijesi” diýlip atlandyrylýan “Met Gala 2021” çäresi Nýu-Ýork şäherindäki Metropoliten sungat muzeýina pul ýygnamak üçin geçirildi. Bu çärä ýyldyzlar, ýaş döredijiler we telekeçiler gatnaşdy. “The Costume” instituty 2021-nji we 2022-nji ýyllarda “Amerikan modasy” temasynda ilkinji iki bölümli sergini geçirer.

“Amerikada: Modanyň leksikasy” iki bölümli serginiň bir bölegidir. Ikinji bölüm 2022-nji ýylyň 5-nji maýynda açylar we “Amerikada: Modanyň antologiýasy” diýlip atlandyrylar. Ikinji bölüm 2022-nji ýylyň maý aýynyň birinji duşenbesinde ikinji “Met Gala” bilen açylar.

“Covid-19” pandemiýasy sebäpli soňky gezek yza süýşürilen “Met Gala” moda sergisi bu gezek geçirildi. Dünýä meşhur aktýorlar, supermodeller, sazandalar we türgenler hemmesi gyzyl halydan geçip, geýen eşikleri bilen ähli halkyň ünsüni özlerine çekdi.

 

Limonyň adam bedenine edýän täsiri

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy