SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Limonyň adam bedenine edýän täsiri

Limon örän peýdaly miweleriň biridir. Limon diňe iýmitlik peýdasy bolman, eýsem,  bedenimize hem täsiri uludyr.

Tenimizi ýagtyldar: Solgun ýüzüňiz bar bolsa, säher bilen ýüzüňizi ýuwaňyzda suwa bir-iki damja limon goşsaňyz bedeniňiz üçin ýagtyldyjy hyzmaty ýerine ýetirer.

Ýagly bedene we gara tegmilleriň azalmagyna kömek edýär: Pamyga 1-2 damja limon sykyp ýatmazyňyzdan öňüsyrasynda ýüzüňize çalmaly. Gara tegmiller üçin ýarty limonyň suwuny ary baly bilen garyşdyryp, gara tegmiliň bar ýerine çalmaly.

Dyrnaklary berkidýär: Bir nahar çemçesi zeýtun ýagy, 1-2 damja limon suwuny  garyşdyrmaly. Taýýar bolan melhemi dyrnagyňyza çalmaly. Melhem dyrnagyňyzyň berk bolmagyna ýardam edýär.

Saç üçin peýdasy uludyr:Saçyň düýbüne limonyň suwy, ary baly, zeýtun ýagyny garyşdyryp çalmaly. 10 minut saklap saçyňyzy ýuwmaly.

Düwürtige peýdasy: Ýarty limony düwürtigiň bar ýerine çalmaly. Gije ýatmazyňyzdan öň ýerine ýetirseňiz täsiri uludyr.

Çempionlar Ligasy: Ronaldonyň we belarusly eminiň rekordy

 

 

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar