Marsdan täze gaýa nusgasy

NASA-nyň Mars planetasyna ýollan “Perseverance” kosmos enjamy ýene-de ilkinjiligini edip, gyzyl planetadan ilkinji gaýa nusgasyny aldy.

ABŞ-nyň milli awiasiýa we kosmos gullugy (NASA) kosmos enjamyndan alnan maglumatlaryň Marsdan ilkinji gaýa nusgasynyň üstünlikli alnandygyny görkezýär.  Bu nusgalaryň alymlara, milliardlarça ýyl ozal gyzyl planetada ýaşaýşyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaga kömek etmegine garaşylýar.

Marsa iberilen kosmos enjamlaryň arasynda iň ösen tehnologiki aýratynlyklara eýe bolan “Perseverance”  gyzyl planetadaky täze wezipesini durmuşa geçirmek üçin infrastruktura işlerine 2,4 milliard dollar, ony dolandyrmak we gonmagy mümkin edýän ulgam üçin bolsa 300 million dollar sarp edildi.

Bu enjam 2021-nji ýylyň 18-nji fewralynda Mars planetasyndaky Jezero kraterinde gondurylypdy we ol ilkinji gezek awgust aýynyň başynda nusga ýygnamaga synanyşdy, ýone gaýa nusgasy buraw işleri wagtynda döwüldi. Ikinji synanyşygy üçin kosmos enjmanyny başga bir ýere süýşürmeli boldy we nusga ýygnamak işi 1-nji sentýabrda başlandy. NASA ýakyn wagta wirtual metbugat brifingini geçirer we onda “Perseverance” enjamynyň gaýa nusgasyny üstünlikli toplamagy babatda maglumat berer.

Ukrainada kriptowalýuta ulanmaga mümkinçilik döreýär

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar