Mähirli zenan ömre dowam

Ýakynda, şanly Garaşsyzlygymyzyñ 30 ýyllyk baýramy mynasybetli gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynda sergi geçirildi. lki gün dowam eden serginiň dowamynda türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleriniň dürli görnüşleri görkezildi. Biz hem  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen bu geçirilen sergä gatnaşdyk. Ol ýerdäki sergä gatnaşyjylar bilen bolan söhbetdeşligimizi size ýetirýäris.

Ogulgerek Ataýewa, “Mähirli zenan” hususy kärhanasynyň satyjysy:

– “Mähirli zenan” atly milli egin-eşikler kärhanasy 2019-njy ýylda esaslandyrylýar. Bu ýerde zähmet çekýän zenanlaryň öz elleri bilen ýerine ýetiren önümleri müşderileriň buýurmalary boýunça ýerine ýetirilýär. Biziň zähmet çekýän hususy kärhanamyzda birnäçe işçiler zähmet çekýär. Biz öndüren önümlerimiz ýurdumyzyň ähli künjegindäki söwda dükanlaryna iberilýär. Kärhanada zähmet çekýän işgärler donlaryň, çabytlaryň, kürteleriň, gyňaçlaryň ýüzüne milli nagyşlary ezberlik bilen tikýärler. “Mähirli zenan” hususy kärhanasy häzirki wagtda “Dilber” hususy kärhanasy bilen bilelikde bir nyşan astynda öýmeleriň dürli görnüşlerini öndürmegi ýola goýdy. Şeýle-de biziň hususy kärhanamyzyň önümleri ýurdumyzda geçirilýän görkezme bäsleşiklerinde birnäçe gezek baýrakly orunlara mynasyp bolmagy başardy. Biz hem gelejekde kärhanamyzyň gerimini barha artdyryp, mähirli zenanlarymyzyň isleglerine laýyk önümleriň döwrebap görnüşlerini öndüreris.

Taýýarlan Gurbanjemal  Ödegurbanowa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

 

Aýdyň gijelerde ösüşler güýç alýar

ÝENE-DE OKAŇ

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow hormatly Prezidentimiz hat iberdi. Dostlukly ýurduň Prezidenti öz hatynda, Türkmenistanyň wekiliýetini Tatarystana sapara çagyrdy. Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň hatynda şeýle diýilýär: - Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň dostlukly gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen Tatarystan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berýändigiňiz üçin Size hoşallyk bildirýärin. Siziň ýurduňyzy ňGaraşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin, ýakynda Aşgabada...
Ata Watanymyzda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edilip, onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri, ugurlary, amala aşyrmagyň tapgyrlary kesgitlenildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan «Sanly Türkmenistan» döwlet maksatnamasynyň ykdysady kuwwatymyzy ýokarlandyrmakda, ilatyň ýaşaýyş derejesini gowulandyrmakda ähmiýetiniň ýokary boljakdygyny alamatlandyrýar. Häzirki wagtda ähli ýurtlarda sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmakda, kämilleşdirmekde we ony durmuşa geçirmekde  aýdyň işler...
Ispaniýanyň Madrid şäherindäki hususy saglyk öýi tarapyndan “Aglama öýi” (La Lloreria) akyl saglygynyň ähmiýetini nygtamak we psihologiki goldawy kadalaşdyrmak üçin açyldy. Saglyk öýi tarapyndan berlen beýanatda aglaýan öýüň açylmagy sebäpli 15-nji, 16-njy we 17-nji oktýabrda hemmeler üçin mugt hyzmat berendigi bellenildi. Aglaýan öýüniň diwarlarynda psihologlaryň telefon belgileri bilen birlikde "Giriň we aglaň", "Mende-de aladalar bar", "Erbet bolmak gowy", "Aglamak batyrgaýlyk"...
Kosmosda ilkinji hereketli filmi düşürmek üçin 12 gün ozal Halkara kosmos stansiýasyna iberilen rus kino topary Ýere sag aman gaýdyp geldi. “Çagyryş” diýlip atlandyrylýan filmde kosmonawtyň ýürek keseline kömek etmek üçin kosmosa gidýän hirurgyň wakasy gürrüň berilýär. Russiýanyň kosmos gullugy “Roscosmos” tarapyndan goldaw berlen 12 günlük syýahat kosmos giňişligindäki ýurtlaryň arasynda adam kosmos gatnawy barada köpçüligiň tolgunmasyny döretmek we kosmos...
Lui  Witton 1821-nji ýylda Fransiýada dünýä inýär. 14 ýaşyndaka tutuş Fransiýa aýlanyp çykýar.Ol sandyk ýasap, sandyk ussasy bolýar. Soňra ol öz islegi boýunça Pariže gidýär. 1837-nji ýyldan başlap, Parižiň baýlaryna sandyk ýasamak bilen meşgullanýar. 1854-nji ýylda Parižde öz dükanyny açýar. Ol soňra sandyk ýasaýan fabrikany açyp, dürli dürli aksesuarlary, ýantorbalary, dünýäniň birnäçe meşhur markalaryny hem öz dükanynda ýerleşdirýär. 1885-nji ýylda daşary...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
886FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar