SIZDEN GELENLER

Kalendula güli

Kalendula güli owadan mämişi-sary güller bilen gülleýär we dermanlyk maksatlar üçin ulanylýandygyndan başga-da, bezeg güllerinde giňden ýaýrandyr.

Ösümligiň gülleri sary ýa-da mämişi reňkde, sebetlerde ýygnalýar. Ösümlik iýun aýynda gülläp başlaýar we oktýabr aýynda tamamlanýar. Ösümlik ýagtylygy gaty gowy görýär, ýöne çyglylyga we topraga talap edýär. Günorta Ýewropada, Gündogar we Günbatar Aziýada  döwletlerinde duş gelýär.

Bu ösümlik iýun aýyndan güýzüň ahyryna çenli, oktýabr aýyna çenli uzak wagtlap gülleýär. Kalendula iýul aýynda miwe berýär, tohumlar bilen köpelýär, ösmek üçin aýratyn şertleri talap etmeýär we şol bir wagtyň özünde gowy bal ösümligi hasaplanýar.

Kalendula ösdürilip ýetişdirilen ösümlik hasaplanýar, dermanlyk we bezeg maksatly ösdürilýär. Bejergi üçin diňe ulanylýar, ýagny sebet doly güllän mahaly gülleýän döwürde ýygnalýan sebetler. Ýapraklary ulanylmaýar.

Dermanlyk maksatly ösümligiň täze gülläp açylyp ugran wagty ýygnalýar. Sebetler gül sapagynyň düýbünde kesilip, howanyň guradyjysynda 4 sagatlap guradylmaly, içindäki temperatura 45 ° C Selsiý. Guradylan iki ýyldan köp saklanyp bilinmez.

Bozaganow Bezirgen

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby

Mark Ronson we Greýs Gammer durmuş gurýarlar

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – gadymy medeniýetiň ojagy

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr