SIZDEN GELENLER

Greýfrudyň peýdalary

“Citrus paradisi” diýlip atlandyrylýan greýpfrut, Ortaýer deňzinde köp ösýän we altynbol diýlip hem atlandyrylýan miwedir. Merjen ýa-da sitrus maşgalasynyň agzasy bolan greýpfrut, mämişi, galyň deri we özboluşly tagamy bolan ajy, turş miwedir. Greýfrutyň peýdalary hakykatdanam sansyzdyr. Ilkinji gezek 1750-nji ýylda Jamaýkada peýda bolan. Greýfrut önümçiliginde Hytaý dünýäde birinji ýerde durýar.

Galyň deri we ýaşyl ýapraklary bar. Güller ak ýa-da reňkli bolup bilýär. uly miweleriň tekiz we tegelek gurluşy bardyr.Özi örän suwlydyr. Gabyklary doly aýranyňyzda, olar ajy bolmazdan iýilip bilner. Onda C, A we E witaminleri has köpdir.

Greýfrutyň peýdalary

  • Özboluşly tagamy bilen hytaýda köp ösdürilip ýetişdirilýän bu miwe, mazmuny taýdan köp saglyk meselelerinde peýdalydyr. Şeýle hem gyş aýlarynda greýpfrutdan yzygiderli sarp edip bilersiňiz.
  • Immun ulgamyny goramakda ajaýyp täsir edýär.
  • Mazmuny sebäpli iýmit siňdiriş ulgamynyň ajaýyp işlemegine mümkinçilik berýär.
  • Inflamokançlyga garşy häsiýeti bedende erkin radikallar tarapyndan döräp biljek zeperleriň öňüni almaga kömek edýär. Bu nukdaýnazardan, antioksidantlaryň çynlakaý çeşmesidir.
  • Süňk dişleri berkitmek üçin ajaýyp peýdalary üpjün edýär. Içindäki kalsiý we fosforyň kömegi bilen bulary üstünlikli ýerine ýetirýär.
  • Adaty lukmançylykda ulanylýar.

Ir bilen içilen greýpfrut şiresi, esasanam iç gatama meseleleri üçin ajaýyp kömek edýär. Içege we iýmit siňdiriş ulgamyny işjeňleşdirýär. Işleýän metabolizm, horlanmak üçin elmydama möhümdir. Mundan başga-da, greýpfrutdaky käbir maddalar ýagy (garyn ýagy) ýakmakda täsirli. Süýüm täsirini ýokarlandyrmak üçin greýpfrut, alma sirkesi bejergisini ulanmak gaty adaty zat. Sirke ýagyň ýakylmagyna goldaw berýär, we açlygy basýar. Horlanmak üçin 3 nahar çemçesi tebigy alma sirkesi, 1 stakan greýpfrut suwy we biraz bal garyp içmeli.Dümew ýaly keselleri has aňsat geçmäge kömek edýär.

                                                                                    Dünýägözel Nazarowa,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen 

oba hojalyk uniwersitetiniň uly mugallymy.

161 müňden gowrak okuwça kompýuterler sowgat berildi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – gadymy medeniýetiň ojagy

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr