TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

161 müňden gowrak okuwça kompýuterler sowgat berildi

1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli ýurdumyzda giň gerimli dabaralar geçirildi. Ahal welaýatynda 5, Lebap welaýatynda bolsa 2 sany umumybilim orta mekdepler açylyp ulanmaga berildi.

Bilimler we talyp ýaşlar gününiň dabaralarynyň çäklerinde ýurdumyzyň ähli mekdeplerinde bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň adyndan 1-nji synplaryň okuwçylaryna “Bilimli” atly kompýuterler sowgat berildi.

Täze 2021 — 2022-nji okuw ýylynda 1-nji synpa okuwa kabul edilen okuwçylara Türkmenistanda öndürilen kompýuterleriň 161 müň 739-sy gowşuryldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, bu babatdaky çözgüt bilim syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesillerimiziň döwrebap bilim-terbiýe almagy we innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan giň gözýetimli hünärmenler bolup ýetişmegi üçin şertleri döretmek maksady bilen kabul edildi.

Türkmenistanyň elektron senagatynda 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda döredilen “Agzybirlik tislimaty” bilelikdäki kärhana bu ugurdaky ilkinji hususy kärhanalaryň biri boldy. Üstümizdäki ýylda, ýurduň orta mekdepleriniň birinji synp okuwçylaryna sowgat  berlen kompýuterleriň tutuş toplumy bu kärhanada öndürildi.

Türkmen kompaniýasy çagalar üçin uýgunlaşdyrylan “Bilimli” kompýuterleriň kämilleşdirilen modelini taýýarlady.

TÄZE MEKDEPLER GAPYLARYNY GIŇDEN AÇDY

Täze 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň  Babarap obasynda Annak Sähetmyradow adyndaky ýöriteleşdirilen 42-nji orta mekdep, Änew şäherinde 720 orunlyk, Ak bugdaý etrabynda 960 orunlyk, Tejen etrabynyň Babadaýhan geňeşliginde 640 orunlyk, Babadaýhan etrabynda 960 orunlyk täze, döwrebap umumybilim berýän mekdepler açyldy.

Şeýle hem Lebap welaýatynda Saýat etrabynyň Çowdur we Lebaby geňeşliklerinde gurlan döwrebap mekdepleriň 2-si welaýatynyň umumybilim berýän edaralarynyň üstüni ýetirdi. Şolaryň her biri 600 okuwça niýetlenendir.

2-nji sentýabrdaky howa maglumaty

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle