BILIM

161 müňden gowrak okuwça kompýuterler sowgat berildi

1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli ýurdumyzda giň gerimli dabaralar geçirildi. Ahal welaýatynda 5, Lebap welaýatynda bolsa 2 sany umumybilim orta mekdepler açylyp ulanmaga berildi.

Bilimler we talyp ýaşlar gününiň dabaralarynyň çäklerinde ýurdumyzyň ähli mekdeplerinde bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň adyndan 1-nji synplaryň okuwçylaryna “Bilimli” atly kompýuterler sowgat berildi.

Täze 2021 — 2022-nji okuw ýylynda 1-nji synpa okuwa kabul edilen okuwçylara Türkmenistanda öndürilen kompýuterleriň 161 müň 739-sy gowşuryldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, bu babatdaky çözgüt bilim syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesillerimiziň döwrebap bilim-terbiýe almagy we innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan giň gözýetimli hünärmenler bolup ýetişmegi üçin şertleri döretmek maksady bilen kabul edildi.

Türkmenistanyň elektron senagatynda 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda döredilen “Agzybirlik tislimaty” bilelikdäki kärhana bu ugurdaky ilkinji hususy kärhanalaryň biri boldy. Üstümizdäki ýylda, ýurduň orta mekdepleriniň birinji synp okuwçylaryna sowgat  berlen kompýuterleriň tutuş toplumy bu kärhanada öndürildi. В современном онлайн казино Вавада официальный сайт регулярно проводятся акции и турниры. Все они имеют очень даже крупные призовые фонды. Помимо победителей, приятные подарки получит и первая десятка, которая будет участвовать в них. Запись в турниры Vavada online Россия и акции происходит с помощью рабочего кабинета. За ними стоит внимательно следить, ведь они имеют сроки проведения и условия. Для этого на игорной платформе Vavada online Россия есть специальный раздел. В нём геймер детально с ними ознакомиться и выберет для себя наиболее подходящий. Чтобы иметь в них позитивный результат, необходимо активное участие.

Türkmen kompaniýasy çagalar üçin uýgunlaşdyrylan “Bilimli” kompýuterleriň kämilleşdirilen modelini taýýarlady.

TÄZE MEKDEPLER GAPYLARYNY GIŇDEN AÇDY

Täze 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň  Babarap obasynda Annak Sähetmyradow adyndaky ýöriteleşdirilen 42-nji orta mekdep, Änew şäherinde 720 orunlyk, Ak bugdaý etrabynda 960 orunlyk, Tejen etrabynyň Babadaýhan geňeşliginde 640 orunlyk, Babadaýhan etrabynda 960 orunlyk täze, döwrebap umumybilim berýän mekdepler açyldy.

Şeýle hem Lebap welaýatynda Saýat etrabynyň Çowdur we Lebaby geňeşliklerinde gurlan döwrebap mekdepleriň 2-si welaýatynyň umumybilim berýän edaralarynyň üstüni ýetirdi. Şolaryň her biri 600 okuwça niýetlenendir.

2-nji sentýabrdaky howa maglumaty

 

Ýene-de okaň

Dalaşgär-2024: ýokary okuw mekdeplerinde täze hünär ugurlary açyldy

Ata Watan Eserleri

 2024-nji ýylda jemi 15 müň 926 dalaşgäri talyplyga kabul etmek meýilleşdirilýär

Türkmen okuwçylary we talyplary halkara olimpiadalarda 737 medal gazandy

Türkmenistanda täze rektorlar wezipä bellendi

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

Türkmenistan bilen Wengriýa bilim hyzmatdaşlygyny ösdürer