Gara turp hakynda…

Gara turp iki ýyllyklara degişli bolan dermanlyk ösümlikdir. Beýleki ikiýyllyk ösümlikler ýaly gara turp hem ösüşiniň birinji ýylynda ösüp miweli köküni, ikinji ýylynda bolsa gül we tohum emele getirýär. Baldagy gysga bolup, ondan ýokarlygyna uzyn ýapraklary aýrylyp gidýär. Gülleri ownuk, ak ýa-da açyk mämişi reňklidir. Tohumlary iri, açyk goňrumtyl reňkde bolýar. Häzirki wagtda dünýä ýüzünde turpuň birnäçe sortlary ýetişdirilýär we olaryň arasynda gara turp saglyk üçin örän pedalylygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýraýşy barada aýdylanda, gelip çykan ýeri Aziýa bolan gara turp irki wagtlardan bäri tanalýar, hatda gadymy müsürliler hem piramidalaryň gurluşygynda işleýänlere sarymsak bilen birlikde gara turpy bermekligiň olaryň sagdyn bolmagyna täsir edýändigini öňe sürüpdirler. Bulardan başga-da Ýewropa ýurtlarynda, Demirgazyk Amerikada we beýleki mylaýym howaly sebitlerde ösdürilip ýetişdirilýär.

  • Gara turpuň himiki düzümi.

Adaty turp bilen deňeşdirilende düzüminde efir ýaglaryny we glikozidleri köp saklaýandygy sebäpli tagamy turşumtyk bolýar. Kökünde belok, ýag, süýüm, şeker ýaly ýokumly maddalar, fermentler, karotinler, C hem-de B witaminler topary, kalsiý, kaliý, magniý elementleri, purin esaslary, organiki kükürtli birleşmeler, şeýle-de güýçli bakteriosid häsiýetli lizozim saklanýar.

  • Gara turpuň peýdaly häsiýetleri.

Bilşimiz ýaly, turpuň miweli köki we ýaş ýapraklary köp ýerlerde azyklyk hökmünde peýdalanylýar. Aslynda gara turpuň ähli böleklerini-de tebigy dermanlyk melhem hasaplasa dogry bolar. Gara turpuň şiresi bronhit, üsgülewük, sowuklama, ýürek, bagyr kesellerinde, öt haltasynyň näsazlyklarynda ulanylýan tebigy dermanlyk serişdedir. Onuň ter miweli köki iýilende iýmit siňdiriş ýollaryndaky mäzleriň funksiýasyny gowulandyrýar, aşgazan ýarasynyň emele gelmegini peseldýär. Şeýle-de ony aterosklerozy bejermekde, bedendäki artykmaç holesterini aýyrmakda ulanmaga hem maslahat berilýär. Ezilen gara turpuň tohumlary organizmdäki dürli täze döremeleri, ýaralary bejermekde antibakterial serişdedir. Halk lukmançylygynda gara turpuň şiresi bilen bal garylyp taýýarlanylan melhem üsgülewügiň bire-bir emidir.

                                                                                         Şasenem Baýramowa

TOHU-nyň 2-nji ýyl talyby

14-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar