SIZDEN GELENLER

Dünýäniň täsin ulitkalary

Bu täsin ulitka köp sanly reňklerden ybarat bolup bulara başgaça polimitler diýilär. Polimitleriň birnäçe görnüşi bar, şolardan iň meşhury polimita, pikta ýaly görnüşleridir.Gabygynyň reňki şeýle bir owadan welin, bu ulitka Kubanyň döwletinde has ýaýranyr. Ol özüne çekiji ýerlerine öwrüldi.

Polimit gabyklaryň reňki dört reňkde bolup olar: gara, sary, ak we gyzyl. Bu reňkler bilen çygly, tropiki ýerleriň ýagty ösümliklerinde göze ilýär. Polimit suraty Ýer ýüzünde diňe bir ýerde: Kubanyň gündogarynda Oriente şäherinde duş gelýär.

Polimit gabygynyň diametri takmynan 3 sm. Olar esasan agaçlarda ýaşaýarlar. Polimitler mohlar, lişaýnikler, kömelekler we ownuk suwotular bilen iýmitlenýär. Olaryň esasy pasly bahar, tropiki ýagyş möwsümidir, şonda olar esasan köpelmekler bilen iýmitlenip ýaşaýarlar.

Matýäkubow Bahram

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy

25-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – gadymy medeniýetiň ojagy

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr