SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

25-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň hereketleriniň adam ykbalyna ýetirýän täsiri barada hemmeler bilýän bolsa gerek. Saýtymyzyň şu ýerinde size 25-nji sentýabrda ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky maglumatlary doly okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün ýakyn maşgala gatnaşyklarynda ýakymly pursatlar kän bolar.  Garaşylmadyk gyzykly we ýakymly pursatlar, myhmanlary kabul etmek, maşgalanyn arasynda kiçeňräk dynç alyşlary bu gün size aýratyn energiýa we şatlyk getirer. Ýakyn geljekde kyn maliýe ýagdaýy we durmuşyňyzdaky negatiw tendensiýalaryň köpelmegi ähtimal.

 

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Şu gün meýilleşdirilen syýahatyňyz gyzykly we üstünlikli bolar. Tebigy bejeriş ukyplaryňyza ynanyp bilersiňiz. Kyn şahsy meselelerde sizden kömek we maslahat soralyp bilner. Bu gün maşgala agzalarynda sazlaşykly gatnaşyk bolar. Alkogolly içgilerden ýüz öwürmek aýratyn zerurdyr.

 

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bilimiňizi artdyrmak, meýilnamalaryňyzy täzeden gözden geçirmek, maksadaokgunlylyk bilen hereket etmek üçin şowly gündür. Edebiýaty okamak, mätäçlere kömek etmek maslahat berilýär. Garyndaşlaryňyz ünsüňizi talap eder. Saglygyňyzy ýatdan çykarmaň. Iýmitiňize üns beriň.

 

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Sport, bedenterbiýe üçin gowy gün. Günüň ikinji ýarymynda gyzyklanmalaryňyzy pida etmegiňizi talap etjek çynlakaý meselelere taýyn boluň. Konserwatiwligi, ulumsylygy görkezip bilmersiňiz. Söýgiňizi beýan etmek sizden garaşylýar.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün hatda ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklarda kynçylyklary başdan geçirmeli bolmagyňyz mümkin, bu ýagdaýa özüňiz günäkär bolarsyňyz. Kategoriki we ylalaşyksyz bolmaň. Çagalar bilen aragatnaşyk size uly lezzet getirer we kyn pikirlerden gaçmaga mümkinçilik berer.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu gün şatlyk, rahatlyk duýgusy bilen tapawutlanar. Ajaýyp ýeňillik we erkinlik duýup bilersiňiz. Meýilleşdirilen ýygnaklaryň hemmesi soňra ähli isleriňizde üstünlik getirer. Maliýe ýagdaýyňyz-da gowulaşar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Döredijilik hünärleriniň wekilleri üçin amatly gün. Belki, ajaýyp bir zat döredip, özüňizi begendirip bilersiňiz. Bu gün açyşlar we oýlap tapyşlar üçin amatly. Siz bilen töweregiňizdäkileriň arasyndaky gatnaşyk gowy we ýyly bolar.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Belki, haýsydyr bir sebäbe görä gatnaşyklaryň öňküsi ýaly gowy bolmazlygy sebäpli dostlaryňyzy täzeläp bilersiňiz. Häzirki wagtda kynçylyklary esasan ýakyn ýa-da köne tanyşlaryň kömegi bilen ýeňip bolar. Gowy dynç almagy ýatdan çykarmaň. Bu size diýseň peýdaly bolar.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Ýakyn dostlaryňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz bilen daşary ýurda çykmaga mümkinçilik tapmaga synanyşyň. Arassa howada dem alyş we fiziki maşklar toplumyny ýerine ýetirmek maslahat berilýär. Şeýle-de bolsa, seresap boluň – kynçylyklar bilen baglanyşykly sowuklama ähtimallygy ýokary.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün duýgular has-da güýçlener. Bu ýagdaýy saman bilen aňsatlyk bilen bölüp bilersiňiz. Parahatçylyk we asudalyk tapmak isleseňiz, pensiýa çykmaga synanyşyň. Özüňiziň gowy görýän zadyňyzy ediň, öň munuň üçin uzak wagtlap wagt tapyp bilmediňiz. Ýokary çeper ýa-da ruhy edebiýaty okamak, nusgawy saz diňlemek peýdalydyr. Gören düýşleriňiz ýakyn wagtda amala aşar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Duýgularyňyz güýçlener we ýygy-ýygydan  – arkaýyn bolmakdan, gahar-gazapdan agressiwlige çenli üýtgäp durar. Islegleriňizi ýerine ýetirmegiň mümkin bolmazlygy bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Siziň keýpiňiz we abadanlygyňyz bozulyp biler. Hakykata täzeden garamak maslahat berilýär.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Ýyldyzlar töwekgelçilige, howplara we isripsiz hereketlere isleg bildirmegi teklip edýärler – söýgi işindäki şowsuzlyklar ýa-da nätanyş adamlar bilen çaknyşmak (mysal üçin, goňşular bilen) siziň peýdaňyza gutarmaz. Duýdansyz keýpiň üýtgemegi, kelle agyry, ýokanç keseller bolup biler. Saglygynyza aýratyn üns beriň.

Ilkinji zenan režissýor

 

Ýene-de okaň

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri