Duýgur leňňeçler kimler

Aýbölek Abdyrasulowa

«Watan» gazetiniň jemgyýetçilik we halkara gatnaşyklary bölüminiň redaktory. Aýbölek Abdyrasulowa Geldimyradowna 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlady.

12 ýyldyzyň 4-njisi bolan seretan (leňňeç) — (22.06 —22.07) duýgur we akyllydyr.  Halaýan reňki —mämişi. Güli ak bägüldir. Üstünlik getirýän daşy merjendir.  Müneçjimleriň aýtmagyna görä, bu ýyldyzyň astynda doglan adamlaryň töweregindäkileriň pikirini bilmek ukyplary bardyr.  Olar özüne ynamly, ýardamsöýer we wepaly adamlardyr. Töweregindäkileriň arasynda abraýa eýe bolup, özlerine boýun egdirip bilýärler. Seretanlar berk we talap ediji ýolbaşçylardyr. Ýöne muňa garamazdan iň duýgur ýyldyzlaryň biridir, emma duýgularyny köplenç töweregine belli edýän däldirler. Dost-ýarlarynyň ýa-da ýakynlarynyň keýpiniň oňat ýa-da erbetdigi olara aýan.

Leňňeçler maşgalasyna aşa wepalydyrlar. Işde öňe çykmagy halaýarlar. Olar psihologiýa ylmyna ýykgyn bolup, islendik işiň düýp meselesine aralaşyp, dogry netije çykarmagy başarýarlar. Olary aldamak kyn, emma islendik ýakymsyz ýagdaýlary göwnüne alýarlar.

Ynamly we wepaly leňňeçler uzakmöhletli gatnaşyklary ýola goýýarlar. Logiki pikirlenmek ukyby ýokary. Islendik gatnaşyklara ýa-da ýagdaýlara seresaply çemeleşýär. Ol aýralygy, şowsuzlygy agyr geçirýär, özüne bolan ynamy gaçýar.

Bu ýylydyzyň astynda doglanlar köplenç halatlarda ýolbaşçylyk wezipelerini eýeleýärler. Sebäbi leňňeçler adamy oňat tanaýarlar, olar maksadaokgunly we guramaçylykly.  Leňňeç zenanlar — hakyky ejeler. Aladaçyl zenan leňňeçler söýgüde talap edijidirler. Bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň özüni nahili alyp barjagy diňe keýpine baglydyr.

Artykmaçlyklary we kemçilikleri

Bu ýyldyzyň astynda doglanlar ýönekeý meseleleri we kynçylyklary hem ulaldyp, çişirip bilýärler. Leňňeçleriň iki tapawutly häsiýetlileri gabat gelýär. Olaryň käbiri — liderler, käbirleri bolsa, göwniçökgün leňňeçlerdir. Emma olaryň ikisi hem adamlaryň göwnüni tapyp bilýärler. Başgalaryň göwnüni tapjak bolup, özleriniň zyýan çekýän pursatlary az gabat gelenok.

Bu ýyldyzyň astynda doglanlar  edil balyk ýyldyzy ýaly, suwy halaýarlar. Ýekeligi halaýan leňňeçler, aňsatlyk bilen köpçülige garyşyp-gatyşyp bilenoklar. Şeýle-de seretanlaryň pikiri we duýgulary üýtgäp durýar.

Saglygy

Leňňeçler köplenç öz duýgularyny töweregine hat-da ýakynlaryna bildirmeýärler. Bu olar üçin zyýan. Sebäbi ol ähli duýgularyny içine salyp, kähalatlarda nerw ulgamyna hem zeper ýetirip bilýär. Iýmegi halaýan leňňeçler, aşa semizlikden uly zyýan çekip bilýär. Seretanyň ejiz ýeri — aşgazanydyr. Zähmetsöýer leňňeçler käwagtlar dynç almagy hem unudýarlar. Bu bolsa, olaryň özlerini elmydama ýadaw duýmaklaryna getirýär.

 Söýgüde

Leňňeçler aladaçyl, ýakynyna duýgudaşlyk bildirip bilýän ýyldyzdyr. Şu oňat gylyklary sebäpli, olar söýgüde bagtly bolup bilerler. Emma olar ähli gaýgy-hasratlaryny, duýgularyny, pikirlerini daşyna çykarmaýandyklary üçin kynçylyklara duş gelip bilerler.

Ähli adamalar bilen oňat gatnaşygy saklamagy ýörelge edinýän leňňeçler sünbüle, öküzçe, balyk bilen durmuş gursa, bagtly bolarlar.

Gyzyklanýan ýurtlary

Hindistan, Nepal, Özbegistan, Merkezi Aziýa, Gollandiýa, Şotlandiýa, Daniýa, Kanada, Paragwaý, Täze Zelandiýa.

Meşhur leňňeçler

Meril Strip, Alsu, Pamela Anderson, Liw Taýlor, Tutta Larsen, Lindseý Lohan, Şazenan Diana, Zinedin Zidan, Timur Bekmambetow, Maýk Taýson, Tom Kruz, Silwester Stallone, Tom Henks, Harrison, Ford, Robin Williams, Ýegor Krid.

Beýleki Ýyldyzlary gyzyklanýanlar üçin Täleýnama sahypamyza geliň!

 ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar