TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Dünýäniň iň uly tolkuny

Planetamyzyň köp ýerlerinde uly tolkunlary synlamak bolýar, haýran galdyryjy görnüş. Şeýle-de bolsa, şeýle hadysanyň ýygy-ýygydan bolmagy ähtimal we haçan boljakdygyny çaklamak kyn. Görnüşi ýaly, dünýäde Portugaliýanyň Nazare şäherinde uly tolkunlaryň  köp gatly binanyň beýikligi bilen tapyljak ýeri bar. Şäher 15 müň ilaty bolan kiçijik şäherçedir, ýöne özboluşlylygy sebäpli ol diňe tomusda däl, gyşda-da hakyky syýahatçylyk şypahanasyna öwrüldi. Tolkun 25-30 metre belentligine ýetýän ullakan tolkun möwsümidir. Tolkunyň döremegi esasy täsiri 5 km çuňlukda suwasty kanýon görnüşinde hödürlenýän ummanyň düýbüniň täsin rahatlygy. Kenara has ýakynlykda çuňlugy düýpgöter azalýar. Bu ýerde ullakan tolkunlary her gün däl-de, hepdede birnäçe gezek görmek bolýar.

 

Sähetmyradow Ýegenmyrat,

S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk

uniwersitetiniň mugallymy

Afrikada güýçli tupan turdy we gar ýagdy

 

Ýene-de okaň

Döwletli maslahatyň döwletli gadamlary

Ata Watan Eserleri

Watançy Nesilleri Terbiýelemek Milli Terbiýeçiligiň Esasydyr

Baş Redaktor

Çagalar bagynda baýramçylyklaryň guralyşy

Baş Redaktor

Teswirle