TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Afrikada güýçli tupan turdy we gar ýagdy

Aýdylmagyna görä, şemalyň tizligi sagatda 80 kilometre ýetdi.

Günorta ýarym şarda gyş höküm sürýän bolsa-da, şeýle howa şertleri Günorta Afrika üçin adaty däl. Ýerli ýaşaýjylar, esasanam çagalar bu mümkinçilikden peýdalanyp, Sires şäheriniň golaýyndaky daglarda gar oýnadylar.

Munuň ýaly hadysa Günorta Afrikada ilkinji gezek bolýan ýagdaý däl. Iýul aýynyň ahyrynda Afrikanyň günortasyna gyş gelipdi. Meteorologlaryň pikiriçe,ony Antarktida siklonlary getiripdir.

Käbir ýerlerde temperaturanyň minus 10 dereje düşendigi bellendi. Bu iň pes temperatura boýunça rekord hasaplanýar.

“Sanly ykdysadyýetiň tehnologiki esaslary: bulut hasaplamalary we uly göwrümli maglumatlar.”

 

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle