DÜNÝÄ

Dünýäniň iň garry ekizleri

Ýaponiýaly 107 ýaşyndaky ekiz aýal doganlar dünýäniň iň garry ekizleri diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitaby habar berýär.

Rekordyň hasaba alnan gününde (2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry) Umeno Sumiýama we Kome Kodama 107 ýyl we 300 gün ýaşady. Olar 1913-nji ýylyň 5-nji noýabrynda Kagawa prefekturasynyň Sedo adasynda dünýä indi.

13 adamly maşgalanyň agzalary bolan doganlar 2 sany watançylyk uruşlaryny başdan geçirdi. Olar çagalyk döwründen bäri aýry ýaşaýarlar we birek-biregi bilen habarlaşyp durýarlar. Sumiýamanyň 4 çagasy, Kodamanyň bolsa 3 çagasy bar.

Olar bir ýumurtgadan dünýä inen ekiz zenanlardyr we şol bir wagtda bir ýumurtgadan dünýä inen iň ýaşuly ekizler bolup durýar. Olara bu babatda Ginnesiň ykrar şahadatnamalary gowşuryldy.

 

Türkiýäniň milli ýygyndysyna 46-njy tälimçi bellendi

 

Ýene-de okaň

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

Muttaki: TOPH taslamasy üçin ähli tagallalary ederis