DÜNÝÄ

Dünýä ilaty garrap barýar

Hünärmenleriň pikirine görä, 2050-nji ýyla baryp dünýäde garry ilat ― 65 ýaşdan ulularyň sany iki esse artar, 1,5 milliarda ýeter.

Häzir garrylar dünýä ilatynyň 22 göterimini düzýär. BMG-nyň maglumatlaryna görä, garrylaryň esasy bölegi Aziýada, Ýewropada we Demirgazyk Amerikada ýaşaýar.

Umuman aýdanyňda, soňky onýyllykda dünýäniň ilaty köpeldi: 1999-njy ýylda 6 milliard ilat bardy, 2011-nji ýylda 7 milliard, 2021-nji ýylda 7,8 milliard.

1950-nji ýylda ömrüň ortaça dowamlylygy 46 ýaş bolan bolsa, 2010-njy ýylda bu görkeziji 68 ýaşa çenli ýokarlandy. 2019-njy ýyla gelip 65 ýaşdan uly adamlaryň sany 703 million boldy we olaryň 261 milliony Günorta we Gündogar Aziýada, 200 milliondan gowragy Ýewropada we Demirgazyk Amerika dogry geldi.

Häzir 60 ýaş we ondan ulularyň sany 1 milliarddan gowrak, olaryň köpüsi orta gatlakda we garyp ýurtlarda ýaşaýar. 1990-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1-nji oktýabr- Halkara Garrylar güni diýlip yglan edilipdir.

Özbegistandan oba hojalyk tehnikalary we himiýa önümleri satyn alnar

 

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy