BIZNES

“Chanel” markasy taryhy

Gabrielle Bonheur Chanel  ýagny Coco Chanel 1883-nji ýylda Fransiýanyň Saumur şäherinde dünýä inýär. Ejesi Gabriella 6 ýaşyndaka aradan çykýar. Ejesiniň ölüminden soňra kakasy-da çagalaryny taşlap gidýär. Chanel ýetimleri öýünde terbiýelenýär. Ol ýerde tikin tikmegi öwrenýär, deň-duşlary üçin tiken şapkasy halanylýar.

Ol birnäçe tikinçilere kömekçi bolup işleýär. 1908-nji ýylda Parižde ilkinji taýýarlan şapkasyny satýar. Ol şol ýerde Arthur Capel bilen tanyşýar. Arthur Capel Chanele dükan açmaga ýardam edýär.

Birinji jahan urşy döwründe halkyň maddy ýagdaýy hasam peselýär.  Bu döwürde hem Chanel zenanlaryň höwesini galdyrmak üçin dürli biçüwdäki eşikler taýýarlapdyr.

1921-nji ýylda Chanel atyr döredip başlaýar, meşhur Chanel atyrlary hem şol döwürlerde öndürilýär. 1924-nji ýylda gulakhalka, 1930-njy ýylda gije geýmek üçin niýetlenen egin-eşigi, 1955-nji ýylda ýantorba, penjek öndürip başlaýar.  Chanel 1971-nji ýylda aradan çykýar.

Türkmenistanyň we Täjigistanyň Prezidentleriň duşuşygy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-BAE: gaz pudagynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

“Zangilan” tankeri Türkmenistandan nebitiň ilkinji tapgyryny Azerbaýjana ýetirdi

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri