JEMGYÝET

Türkmenistanyň we Täjigistanyň Prezidentleriň duşuşygy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda ikiçäk duşuşyk geçirildi. Bu duşuşyk Duşanbe şäherinde geçirilýän Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň çäklerinde guraldy. Milli Liderimiz bu sammite  hormatly myhman hökmünde gatnaşdy.

Täjigistanyň resmi internet saýtyndaky habara görä, duşuşykda Türkmenistan bilen Täjigistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşyldy.

Täjik Lideri ikitaraplaýyn gepleşikleriň çäklerinde gazanylan ylalaşyklaryň ýurtlaryň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de pugtalanmagyna ietrgi berjekdigini belledi.

Duşuşykda taraplar senagat, oba hojalygy, ulag we ýük daşamak, Türkmenistanyň deňiz portlarynyň ýük daşamak üçin ulanylmagy, şeýle hem medeni we ynsanperwer ugurlardaky hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem goňşy Owganystandaky ýagdaý barada hem pikir alşyldy. iki ýurduň Prezidentleri Owganystandaky ýagdaýlaryň gysga wagtda parahatçylyk ýoly bilen kadalaşdyrylmagynyň tarapdary bolup durýandyklaryny bellediler.

 

Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşdy

Ýene-de okaň

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Ispaniýa – Ýewropanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagyny ýazgardy

Ýewropanyň finaly: Angliýamy, Ispaniýa çempion bolar?