SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Aýyň täleýnamasy2024:Mart

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa,we Türkiýa Wiza almak üçin  resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Gündelik täleýnamasy bilen işjeň gyzyklanýan okyjylar! Size tutuş 2024-nji ýylyň mart  aýynyň täleýnamasyny hödürleýäris.Umuman aýdanyňda, mart amatly aý bolar, ondan aýratyn päsgelçiliklere we kynçylyklara garaşyp oturmaň. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklary saklamak we birek-birege goldaw bermek möhümdir. Özüňizde bolup geçýän zatlaryň hemmesine aşa uly baha bermäň. Esasy zat özüňize üns beriň we gowy zatlara garaşyň.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Mart aýynyň başynda gaty seresap boluň we şu wagt tötänleýin öwrenen zatlaryňyzy ýatdan çykarmajak boluň.Käbir Hamallar köp gymmatly maglumatlary alyp biler we şol bir wagtyň özünde ozal aýan edilenleri barlap we anyklap biler. Gyssagly we gereksiz aladalar bolmazdan, uzak möhletli meýilnamalary düzersiňiz we ýaranlar bilen ara alyp maslahatlaşarsyňyz we täze tanyşlar bilen bilelikdäki hereketler barada ylalaşarsyňyz. Işewür gatnaşyk hökmünde başlanýan gatnaşyk soň dostlukly ýa-da romantik bolup biler. Bularyň hemmesi özüňi alyp barşyňa bagly. Aýyň ikinji ýarymynda hünär pudagynda kynçylyklar ýüze çykyp biler. Düşünjäňizi diňläň: maslahatlarynyň kömegi bilen ähli meseleleri çözmegiň usulyny tiz taparsyňyz. Köne tanyşlaryň tejribesi peýdaly bolar.Bu döwür düýbünden täze bir zady öwrenmek üçin hem amatly. Şahsy meseleler belli bir wagta çenli  ýitip gider, ýöne şonda-da ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamaga we olara kömek etmäge wagt taparsyňyz.

 Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Mart aýynyň başy garaşylmadyk wakalary, täze mümkinçilikleri we özbaşdak başdan geçirmeli käbir kynçylyklary getirer. Sizden talap edilýän esasy zat ýolda päsgelçilikler ýüze çyksa meýilnamalaryňyzdan ýüz öwürmezlikdir. Näçe tutanýerli bolsaňyz şonça-da gowy netijelere ýetip bilersiňiz. Iň möhüm ýygnaklary esasanam iş bilen baglanyşykly ýygnaklary mart aýynyň birinji ýarymyna meýilleşdirmek has gowudyr. Bu wagt başgalarda gowy täsir galdyrmak täze ýaranlar tapmak we dogry aýdýandygyňyzy subut etmek has aňsat bolar. Mundan başga-da duýgurlygyňyz has ýiti bolar we kime bil baglap biljekdigiňizi we kime seresap bolmalydygyňyzy hökman görkezer. Mart aýynyň ikinji ýarymy soňky döwürde pikir edýän köp soragyňyza jogap tapmakda kömek eder. Köp Sowurlar  öňe gitmegine päsgel berýän ýalňyş düşünjeler we hyýallar bilen bölünip biler. Dünýägaraýşyňyza täsir etjek we tanyş zatlara täzeçe garamaga kömek etjek käbir möhüm açyşlaryň bolmagy mümkin. Durmuşda bir zady üýtgedip başlamaga mümkinçilik bolar. Sen howlukmajak bolarsyň, seresaplylyk bilen hereket edersiň we öňdengörüjilik görkezersiň, soňundan ökünjek ýalňyşlyklar goýbermersiňiz.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Mart aýynyň ilkinji günlerinden peýdalanmaga synanyşyň. Bu iş meselelerini ara alyp maslahatlaşmak we çözmek  kärdeşler bilen gepleşik geçirmek we şertnamalar baglaşmak üçin amatly wagtdyr. Iş saparlary iň soňky minutda karar berlenleri hem öz içine alar. Jöwzalaryň  köpüsi adatdakysyndan has ýygy-ýygydan üns merkezinde bolar we hökman ondan peýdalanmagyň ýoluny tapar. Bu döwür şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan amatly bolar. Dostlaryňyz we beýleki ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk şatlyk getirer. Aýyň ortasy kyn bolar. Garaşylmadyk meseleleriň çözülmegine ünsi jemlemek üçin bu wagt meýilleşdirilen çäreleri yza süýşürmeli bolarsyňyz. Ilki bilen hiç kim size kömek etmez, ýöne tiz wagtdan ýaranlary tapyp bilersiňiz.Aprel ýakynlaşdygyça oňyn tendensiýalaryň täsiri artar. Mart aýynyň soňky günleri aýratyn gyzykly pursatlar bilen jomart bolar.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Aýyň başy gaty täsirli bolar. Bu wagt uly meýilnamalar düzüp bilersiňiz: ýyldyzlaryň goldawy bilen  ähli pikirleriňizi durmuşa geçirmäge wagtyňyz bolar. Daş-töweregiňizdäkiler islendik teklipleriňize höwes bilen jogap bererler we iň batyrgaý pikirleriňizi durmuşa geçirmäge kömek ederler. Syýahat gowy bolar, esasanam işiňiz bilen baglanyşykly.Mart aýynyň ortalarynda peýdaly zatlara ünsi jemlemeli we hünär meselelerini çözmeli bolarsyňyz. Özüňizi dogry alyp barsaňyz hakyky üstünlik gazanyp bilersiňiz. Käbir Seretanlar  beýlekileriň ret etmek islemeýän iş tekliplerini alarlar. Şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan mart aýynyň soňky hepdeleri has amatly bolar. Bu wagt ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly we täze tanyşlar bilen çalt düşünişip bilersiňiz. Umumy gyzyklanmalara esaslanyp, romantik gatnaşyklaryň başlamagy mümkin.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Mart aýynda wagt ýitirmeseňiz we ygtybarly ýaranlary saýlasaňyz görnükli hünär üstünliklerine ýetip bilersiňiz. Käbir çynlakaý uzak möhletli taslamalara başlamak üçin dogry pursat: irki döwürde hiç hili kynçylyk bolmaz we ýolda päsgelçilikler peýda bolanda, olary nädip ýeňip geçmelidigini eýýäm bilersiňiz. Täze zatlary öwrenmäge taýyn boluň. Aýyň ortalarynda alnan maglumatlar öň ýüze çykan käbir meseleleri çözmäge we ýalňyşlyklary düzetmäge kömek eder. Bu wagt uzak möhletli meýilnamalar düzmek we strategiýalary düzmek üçin hem ulanylyp bilner. Şeýle-de bolsa, garaşylmadyk ýagdaýlar sebäpli käbir meýilleşdirilen wakalaryň täzeden meýilleşdirilmegi zerur.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Mart aýynyň başynda seresap boluň. Esasanam diňe öz işleri bilen çäklenmän, başgalaryna kömek etmek bilen meşgullanýan Sünbüleler üçin bu iň aňsat döwür däl. Adatdakysyndan has köp aladalar bolar we ileri tutulýan ugurlary derrew dogry kesgitlemek we ilki bilen näme çözjekdigiňizi kesgitlemek mümkin bolmaz. Sizi köp wagtdan bäri tanaýan we size gowy düşünýänleriň maslahatyny diňlemäge synanyşyň. Hut şu adamlar size käbir möhüm jikme-jiklikleri wagtynda görmäge we hiç zady ýatdan çykarmazlyga kömek eder. Mart aýynyň ortalary gowy habar getirer we geljekde oňyn tendensiýalaryň täsiri diňe güýçlener. Aýyň ikinji ýarymy, özüňiziň we beýlekileriň pikirleri bilen durmuşa geçirmek üçin amatly täze mümkinçilikler bolar. Garaşylmadyk duşuşyklar we tanyşlar size güýçli täsir eder. Romantik gatnaşyklaryň başlangyjy hem mümkindir ýöne isleýşiňiz ýaly çalt ösmez.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Aýyň başy gaty gyzykly bolar. Käbir hünär kynçylyklary bolup biler. Iş ýerindäki düşünişmezlikler we jedeller sebäpli ähli meseleler wagtynda çözülip bilinmez. Şeýle-de bolsa ýakyn wagtda duýgyňyz özüňizi nähili alyp barmalydygyňyzy haýsy kärdeşleriňize we hyzmatdaşlaryňyza bil baglap biljekdigiňizi we kim bilen hüşgär bolmalydygyňyzy görkezer. Bu wagt ýakynlaryňyzyň goldawy siziň üçin aýratyn möhümdir. Derrew haýsydyr bir düýpli üýtgeşmäni görmersiňiz ýöne maksatlaryňyza ýetmegiň gün-günden aňsatlaşýandygyny görersiňiz. Garaşylmadyk habarlar we käbir peýdaly açyşlar ähtimal. Käbir Mizanlar ýakyn wagtda işinde peýdaly boljak we karýera basgançagyna çykmaga kömek etjek bir zady öwrenmäge mümkinçilik alar.Mart aýynyň ikinji ýarymy şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan has amatly bolar. Köne we täze tanyşlaryňyza gowy düşünersiňiz. Köne dostlar bilen duşuşyklar ähtimal. Olar bilen aragatnaşyk gaty ylham berer.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Mart aýy diýseň gyzykly bolar. Aýyň dowamynda birbada köp zatlar hakda pikirlenmeli diňe bir özüňe däl beýleki adamlaryň işlerine-de üns bermeli we beýleki adamlaryň ýalňyşlygy sebäpli ýüze çykan meseleleri çözmeli bolarsyňyz. Şeýle pursatlarda arkaýynlygyňyzy saklasaňyz, ýalňyşlyk goýbermersiňiz soňundan ökünjek zadyňyzy etmersiňiz. Köp Akraplar  bu wagt ýyldyzlaryň goldawyny duýarlar.Aprel ýakynlaşdygyça has köp täze mümkinçilikler açylar we siz özüňizi has şadyýan we gujurly duýup başlarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Mart aýynyň ilkinji günleri gaty stresli bolup biler. Bu wagt köp sanly Kowuslar köpden bäri üns berilmeli meseleleriň çözülmegine ünsi jemlemek üçin häzirki işleri bir gapdala goýmaly bolar. Emma aladalanmak üçin çynlakaý sebäpler bolmaz. Kynçylyklary çalt ýeňip geçersiňiz we täze tanyşlar size bu meselede kömek eder. Bu döwürde diňe işewür adamlar bilen wagtyň geçmegi bilen dostlukly ýa-da romantik häsiýet alyp başlajak gatnaşyklar – hemme zat özüňizi alyp barşyňyza bagly bolar. Aýyň ortalarynda täze pikirler peýda bolar maksatlar we meýilnamalar barada karar berersiňiz. Käbir garaşylmadyk meseleler ýüze çykyp bilse-de hemme zady etmäge ýeterlik wagtyňyz bolar. Şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan bu döwür has amatly bolar. Romantiki seneler dostlukly duşuşyklar we maşgala wakalary üçin amatly.Mart aýynyň ahyrynda size ýakymly habar garaşýar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Mart aýynyň başynda tutanýerli boluň ozal mümkin däl ýaly bolup görünýän zatlara ýetip bilersiňiz. Uzak wagtlap ýaranlaryň goldawy bu ýerde möhüm rol oýnar. Çylşyrymly meseleleriň çözülmegine maksatlara we ileri tutulýan ugurlara karar berjekdigiňize we umytsyz käbir taslamalara energiýa we wagt sarp etmegiňiz amatly bolar. Çalt hereket etmeli bolarsyňyz we bu käbir kaprizleri aladalandyrar. Emma aladalar, alamatyň wekilleriniň özlerini dogry alyp barmagyna päsgel bermez. Mart aýynyň ortalary maglumatlary öwrenmek ýygnamak we derňemek üçin amatlydyr. Köp hadysalaryň hakyky sebäplerine göz ýetirersiňiz we bu size geljek üçin meýilnamalary kesgitlemäge kömek eder. Näçe meşgul bolsaňyzam, maşgala meselelerine we iň ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk üçin wagt tapmaga synanyşyň. Garyndaşlar bilen duşuşyklar gowy bolar. Öň gaty dartgynly bolan gatnaşyklar has sazlaşykly bolar.Mart aýynyň soňky günleri Jediler  üçin kyn bolup biler. Güýjüňize dogry baha bermäge synanyşyň, dynç almagy ýatdan çykarmaň. Daşky gurşawyň üýtgemegi gaty peýdaly bolar. Romantiki syýahatlar gowy geçer we uzak wagtlap ýatda galar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Mart aýynyň başynda möhüm kararlar bermezlik has gowudyr. Wada bermek ýa-da borçlary ýerine ýetirmek üçin bu amatly pursat däl. Oňyn tendensiýalaryň täsiri gaty çalt artar. Mart aýynyň ortalarynda köpden bäri islenýän  islegleri amala aşyrmak mümkin bolar. Käbir Daluwlar uzak wagtlap karar berip bilmejek zatlaryny ederler we özlerinden gaty hoşal bolarlar. Şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan amatly döwür. Ýakyn adamlaryňyz  size hemme zatda goldaw bererler.Romantiki gyzyklanma mümkin. Mart aýynyň soňky günlerinde, esasanam etmeli köp işiňiz bolar. Köne dostlaryňyzyň möhüm meseleleri ýüze çykyp biler.

Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Biderek zatlara wagt ýitirmäň. Mart aýynyň başynda ýyldyzlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmaga çalyşýan Hutlar üçin  aýratyn goldaw bererler: alamatyň şeýle wekilleri öz pozisiýalaryny berkitmäge we karýera basgançagyna çykmaga mümkinçilik alarlar. Şeýle hem  köp zat öwrenjek adamlar bilen duşuşmagyňyz ähtimal. Mart aýynyň ortalarynda köp Hutlar  üçin şahsy gatnaşyklar öňe çykar. Mümkin, durmuşa çykmak ýa-da ýakyn adamyňyz bilen durmuş gurmak hakda käbir möhüm kararlar bermegiňiz mümkin. Köp şübheler geçmişde galar, öz duýgularyňyza düşünersiňiz, özüňizi has ynamly we bagtly duýarsyňyz.Mart aýynyň ahyrynda artykmaç ýüklenmezlige çalşyň. Bu wagt dynç almak üçin käbir ýadaw çärelere garanyňda has amatlydyr. Sagalmak üçin hemme zady biraz wagt goýup bilmeseňiz, iň bolmanda käbir meseleleriňizi çözmek üçin başga birine ynanyp boljakdygyňyzy pikir ediň.

Ýene-de okaň

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama