SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Taryhy uçuş başlady

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «SpaceX» kompaniýasy tarapyndan arasynda kosmos boýunça ýörite hünärmen bolmadyk dört syýahatçynyň gatnaşmagyndaky üç günlük älem gezelenji başlady.

Syýahatçylaryň ählisiniň çykdajysyny olaryň biri ― meşhur işewür Hared Isakman töleýär. Ol syýahat barada şeýle diýdi: «Bu syýahat adaty adamlaryň ýyldyzlaryň arasyndaky başdangeçirmelere tarap ilkinji ädimidir».

Şeýlelikde, «SpaceX» 60 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek profesional astronawtsyz uçuşy amala aşyrýar. «Inspiration ― 4» diýlip atlandyrylýan älem gämisi Kennedi kosmos merkezinden uçuryldy.

Syýahata Isakman bilen bilelikde çagalykda howply täze döreme bilen göreşen 29 ýaşly lukman, bu syýahat üçin geçirilen bäsleşikde ýeňiji bolan 51 ýaşly geologiýa mugallymy we 42 ýaşly ozalky söweş uçarynyň zenan uçarmany goşuldy.

Türkmenistanda Halkara täjirçilik arbitraž merkezi dörediler

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi