BIZNES

“Reebok” markasynyň taryhy

“Reebok” markasy baradaky hekaýa 1895-nji ýyldan başlaýar. Joseph William Foster heniz 14 ýaşyndaka, arzuwlaryny hasyl etmek üçin herekete geçip başlaýar.  Ol aýakgap öndürmeklik bilen gyzyklanyp, dünýä meşhur markany döretmegi arzuw edýärdi. Gysga wagtdan soňra ol ylgaw üçin ýörite sport aýakgaplaryny döretdi. Işi ňuna bolup, 1900-njy ýylda “J W Fosfer”atly işini gurdy. Soňra ogullary hem bu işe goşulyp “ JW Fosfer we ogullary ” diýip, işleriniň adyny üýtgetdiler.Fosfer kiçijik fabrik açyp, ol ýerde aýakgaplaryň görnüşlerini öndürip başlady.

1933-nji ýylda Fosfer aradan çykandan soňra, ogullary kakasynyň işini dowam etdirýär.

1958-nji ýylda Fosferiň agtyklary “Reebok” atly kompaniýany gurýar.

1979-njy ýylda amerikaly Paul Fireman “Reebok” sport aýakgaplaryny görüp, ony ABŞ-na paýlamak barada şertnama baglanyşdy.

1982-nji ýylda “Reebok” ilkinji gezek zenanlar üçin hem aýakgap öndürip başlady.

2005-nji ýylda “Adidas” markasynyň eýesi “Reebok” kompaniýany satyn aldy.

“Kamaz” Türkmenistanda öz tehnikalary öndürer

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar