SIZDEN GELENLER

Malwa güli

Malwa Afrikada, Demirgazyk Amerikada we Ýewraziýada has giňden ýaýran ösümlikdir. Köplenç iki ýyllyk ösümlik bolup durýar, ýogsa mallowyň diňe bir ýyl ýaşaýan halatlary bolýar. Ösümlik uzynlygy 30-dan 120 santimetre çenli gysga ot bolup, düýbünde baldaklary hemişe gök öwüsýär. Ösümligiň aýdyň şahasy bar, baldagy tutuş uzynlygy boýunça göni.

Ösümligiň baldaklaryna uzyn ýapraklarynda ýapraklar ösýär. Olarda tegelek ýürek şekili bar we gyralaryna serpikdirilýär. Ýapragyň ini ýiti, bir şahadan bäş ýa-da ýedi ýapraklara bölünip gitýär. Malwa güli owadan gülleýär. Iýun-awgust aýlarynda ajaýyp uly gülleri görmek bolar. Olarda köplenç bäş sany gül ýapragy, reňki gülgüne ýa-da gyzyl bolýar. Gülüniň her bir ýapragynyň tutuş uzynlygy boýunça üç sany gara damarjyklary bar. Berlen ösümligiň miwesi adatça gury bolýar. Gülläninde elmydama birnäçe ownuk böleklere bölünýär. Malwada köp mukdarda C we A witaminleri bar. Ösümligiň tohumlarynda takmynan 18% ýag ýagy bar. Malwa şiresiniň köp derejede özboluşly dermanlyk aýratynlyklary bar. Bu şiresiniň kömegi bilen şeýle ajaýyp ösümligiň ajaýyp gurşaw täsiri bar. Malwa gurakçylyga gowy çydamly gül we ýumşak topraklarda gowy ösýär.

 

Meredowa Ogulbagt

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby

Alymlar koronawirusyň iň gadymy ata-babalaryny anykladylar

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz