TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

 “Lacoste” markasynyň taryhy

1933-nji ýyldan bäri “Lacoste”  dünýäniň iň uly markalarynyň birine öwrüldi. Dünýä meşhur eşikleriň markasy “Lacoste” 1933-nji ýylda Rene Lakoste tarapyndan döredildi. Markanyň logosyna krokodil şekilini goýmagy, Reneniň lakamynyň krokodil bolmagydyr. Ýaşan döwründe Rene meşhur tennisçi bolupdyr. Ol mahallar tennisçileriň uzyn ýeňli köýnek geýmekleri, tennis oýnamaga kynçylyk döredýär eken.

Netijede, Rene şol kynçylygyň öňüni alyp, tennis oýnalanda geýmek üçin ýeňil “Lacoste” sport eşigini döredipdir. 1951-nji ýyla çenli erkekler üçin niýetlenen ýeňsiz köýnegiň diňe ak reňklisi öndürilen bolsa, şol ýyldan soň dürli reňkde “Lacoste” egin-eşikleri öndürilip başlapdyr.

1964-nji ýylda Rene Lakosteniň ogly Bernard Lakoste kompaniýanyň başyna geçdi. Häzirki wagtda Lakosteniň diňe bir egin-eşik däl, eýsem aýakgaplardan başlap, sagada çenli ähli görnüşleri öndürilýär.

 

Dünýädäki iň baý adam ölümsizlik startapyna maýa goýdy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle