SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Köp alma iýmek zyýanlymy?

Köp mukdarda alma iýmek kislotalygy ýokary bolan adamlarda ýakymsyz ýagdaýy döretmegi mümkin. Bu barada russiýaly dietolog Ýelena Solomatina RT bilen bolan söhbetdeşlikde aýdyp geçdi.

Hünärmeniň sözlerine görä, aç garyna alma iýilse, ýakymsyz ýagdaý ýene-de güýçlenýär. Munuň sebäbi hem täze alma metabolizmi çaltlandyryjy kislotalara baýdyr.

Hünärmen bu barada: “Aşgazan-içege, iýmit siňdiriş ýollary şikeslenenler almany seresaplylyk bilen iýmelidirler. Käbir adamlara bolsa umuman gadagan edilendir, ýa-da diňe bişirilen görnüşde iýmäge rugsat berilýär” diýip, düşündiriş berdi.

Dietologyň aýtmagyna görä ,diabetden kösenýän (gandaky şekeriň derejesi ýokary) keseller juda süýji almany iýmeli däldir, çünki olaryň düzüminde saharoza bar. Şol bir wagtyň özünde, alma kaloriýaly we peýdaly önüm bolup, düzüminde köp holesterin we endotoksini çykaryp goýberýän süýümi we witaminleri öz içine alýar.

Sukerbergiň ýitgisi 7 milliard dollar

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi