TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Köp alma iýmek zyýanlymy?

Köp mukdarda alma iýmek kislotalygy ýokary bolan adamlarda ýakymsyz ýagdaýy döretmegi mümkin. Bu barada russiýaly dietolog Ýelena Solomatina RT bilen bolan söhbetdeşlikde aýdyp geçdi.

Hünärmeniň sözlerine görä, aç garyna alma iýilse, ýakymsyz ýagdaý ýene-de güýçlenýär. Munuň sebäbi hem täze alma metabolizmi çaltlandyryjy kislotalara baýdyr.

Hünärmen bu barada: “Aşgazan-içege, iýmit siňdiriş ýollary şikeslenenler almany seresaplylyk bilen iýmelidirler. Käbir adamlara bolsa umuman gadagan edilendir, ýa-da diňe bişirilen görnüşde iýmäge rugsat berilýär” diýip, düşündiriş berdi.

Dietologyň aýtmagyna görä ,diabetden kösenýän (gandaky şekeriň derejesi ýokary) keseller juda süýji almany iýmeli däldir, çünki olaryň düzüminde saharoza bar. Şol bir wagtyň özünde, alma kaloriýaly we peýdaly önüm bolup, düzüminde köp holesterin we endotoksini çykaryp goýberýän süýümi we witaminleri öz içine alýar.

Sukerbergiň ýitgisi 7 milliard dollar

 

Ýene-de okaň

Hindistana barjak daşary ýurtlular üçin täze düzgünler

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

Teswirle