SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Iň uzyn gulakly it

Pandemiýa wagtynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýjysy, içgysgynçlykdan itiniň gulaklarynyň uzynlygyny ölçemek kararyna geldi. Ginnesiň rekordlar kitabynyň web sahypasyndaky habara görä, dört aýakly haýwanyň bu beden agzasy dünýäde iň uzyndygy ýüze çykdy.

Üç ýaşyndaky Lu atly itiň gulaklarynyň uzynlygy 34 santimetr. Şeýle görkeziji bilen haýwan rekord goýdy we häzirki wagtda dünýäde iň uzyn gulakly it boldy.

Rekordçy “kunhaund” aw itiniň maşgalasyna degişlidir. Onuň uly gulaklary awyny tapmaga kömek edýär. Itiň gulaklary ýerde süýrenip, köne yslary almaga ýardam edýär.

Onuň eýesi Paýj Olsen, gulaklarynyň uludygyna garamazdan, weterinar lukmanlarynyň aýratyn ideg talap etmeýändigini aýtdy. Aýda bir gezek arassalygyny barlap durýar.

 

Ýaponiýanyň täze Premýer-ministri kim bolar?

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi