Garaşsyzlyk — bagtyň ganaty

Garaşsyzlyk baýramy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň  dabarasy uludan tutulýan baş baýramlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň bagtyýar we eşretli geljegi, röwşen durmuşy üçin Garaşsyzlygyň esasy güýç, ylham bolup durýandygyny belleýär. Milletimiziň köpasyrlyk agzybirlik, abadançylyk, dost-doganlyk, bir-birege hemaýat etmek ýörelgeleri erkanalyk, özbaşdaklyk ýolunda bedew batly ösüşlere beslenýär. Halkymyzyň jebisligi, agzybirligi, adam hakdaky belent alada bagtyýarlyk döwrümiziň parlak tugudyr.

Gahryman Arkadagymyzyň: «Türkmen halky Garaşsyzlygynyň ilkinji günlerinden başlap, belent maksady — demokratik, hukuk, dünýewi döwletiň esaslaryny berkarar etmek, raýat jemgyýetini gurmak ýoluny saýlap aldy. Şoňa görä-de, biz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe özbaşdak ösüşiň röwşen ýoly bilen ata Watanymyzy ösüşleriň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen öňe alyp barýarys. Merdana halkymyzyň ägirt uly döredijilik mümkinçiliklerine daýanyp, tebigy baýlyklarymyzy milli we umumadamzat bähbitlerine gönükdirýäris» diýen çuň mazmunly sözleri hormatly Prezidentimiziň baş maksadynyň halkymyzyň asuda durmuşda eşretli ýaşamagyny üpjün etmekden ybaratdygynyň aýdyň beýany bolup durýar. Bu ugurda alnyp barylýan tutumly işleriň, durmuşa geçirilýän özgertmeleriň, halkymyzyň, ýurdumyzyň bagtly ykbalynyň gözbaşy bolsa Garaşsyzlykdyr.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň dürli ulgamlarynda beýik ösüşler gazanyldy, ählumumy parahatçylyk we howpsuzlyk babatynda netijeli işler amala aşyryldy, hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ösdürildi. Şonuň netijesinde Döwlet syýasatymyzyň baş maksady bolan adama, onuň bütin dünýäde ykrar edilen hukuklarynyň, azatlyklarynyň berjaý edilmegine hemmetaraplaýyn üns berilýär.

Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllarynda dünýä derejesinde depginli ösýän, ykdysady-syýasy taýdan kuwwatly, durnukly, hemişelik Bitaraplyk daşary syýasatyny ýöredýän, demokratik we dünýewi döwlet hökmünde özüni dünýä ykrar etdirdi. Goý, mähriban halkymyz barada uly aladalary edýän, dünýäde parahatçylygy, asudalygy saklamak ugrunda nusgalyk işleri bitirýän milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

Begmyrat Berkeliýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Iýilýän waksina dörediler

 

ÝENE-DE OKAŇ

Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag üpjünçiligini has-da gowulandyrmak maksady bilen, “Awtomobil Ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysgaça 0555 belgä jaň edip taksi sargamak hyzmatyny ýola goýdy. Bu barada "www.awtoulag.gov.tm" internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag üpjünçiligini has-da gowulandyrmak maksady bilen, “Awtomobil Ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysgaça 0555 belgä jaň edip taksi sargamak hyzmatyny ýola goýdy. 0555 gysga...
2022-nji ýylda Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin şäherinde geçirilýän gyşky Olimpiýa oýunlary üçin Olimpiýa alawy ýakyldy. Bu çärä Gresiýanyň gadymy Olimpiýa sebitinde bolup geçdi. Olimpiýa oýunlarynyň alawy Gera hudaýynyň gadymy ybadathanasynda Gün şöhleleri esasynda ýakyldy. Soňra Olimpiýa alawy Afina eltiler we 19-njy oktýabrda Afinadaky "Panatinaikos" stadionynda Hytaýyň wekiliýetiniň agzalaryna gowşurylar. Bu dabara koronawirus pandemiýasy sebäpli tomaşaçysyz geçiriler. Oňa Gresiýanyň Prezidenti Katerina Sakellaropulu,...
Dünýäniň iň gurply gyzjagazy kimkä? Habaryňyz barmy? Munuň jogabyny uzak ýerden däl-de, karollyk maşgalasyndan gözlemeli. Asyl, Beýik Britaniýanyň şazadasy Uilýamyň we gersoginýa Keýt Middltonyň gyzy melike Şarlotta dünýäniň iň baý gyzjagazy eken. Ol degişli sanawda aýdymçy Beýonseniň gyzy Blu Aýwi Karteri we Kim Kardaşýanyň gyzlary Nort we Çokagony yzda galdyrdy. 6 ýaşly gyzjagazyň miras paýy 5 milliard amerika dollaryna deň. Şarlottanyň...
Ýanwar aýynyň sowuk bir gününde, Waşingtonyň metro bekedinde bir adam egilip, skripka çalmaga başlaýar. Ol adam 45 minutda dünýä belli kompozitor Bahyň eserlerinden 6-syny çalýar. Säher bilen 1100 töweregi adam menziliň hyzmatyndan peýdalanýar. Üç minut geçýär we orta ýaşly bir adam sazandanyň skripka çalýandygyny görýär. Ol haýallap, birnäçe sekunt saklanýar we soň etjek işlerinden yzda galmazlyk üçin howlugyp ýöräp...
Koronawirus (Covid-19) garşy sanjymlary işläp düzen kompaniýalar “BioNTech / Pfizer” we “Moderna” 2021-nji ýylda satuwyny takmynan iki esse artdyrar. Öňümizdäki ýyl “Covid-19” sanjym bazarynda has köp sanjym satylyp, täze çaklamalara görä, 93,2 milliard dollar girdeji gazanylar. “Financial Times” neşiriniň habaryna görä, indiki ýyl “BioNTech / Pfizer” 54,5 milliard dollar, “Moderna” 38,7 milliard dollarlyk “Covid-19” sanjymlaryny satar. “SWB” maýa goýum bankynyň maglumat analitigi...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
886FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar