BIZNES

“Burberry” markasynyň taryhy

Özüne mahsus matasy bilen dünýä meşhur “Burberry” markasyny döreden Thomas Burberry 1835-nji ýylda dünýä inýär.

Thomas Burberry 21 ýaşynda, 1856-njy ýylda  Angliýada kompaniýanyň eýesi bolýar. Birnäçe wagtdan soňra egin-eşik tikmek pikirine düşüp, bu pikirini ýola goýmak üçin dürli-dürli matalary ulanyp görýär, emma hiç biri göwnünden turmaýar. Ol ahyry öz matasyny özi döretmeli diýip karara gelýär we  az wagtdan soňra 1881-nji ýylda gabardin matasyny öndürip başlaýar. Suwa çydamly , howa geçirýän bu mata Burberrynyň durmuşyny üýtgedýär. Ol soňra markanyň logosyny hem döredýär.

1914-nji ýylda Angliýada uruşda ulanylýan paltolary dizaýn edýär, soňra ol çyzgy bütin Angliýada moda bolýar.

Thomas Burberry 1926-njy ýylda aradan çykýar. Ol öz öndüren matasy bilen egin-eşik taýýarlan iň iri kompaniýanyň eýesidir.

Häzirki wagtda Burberry merkez hökmünde Hong Kong we Hytaýy hasap etse-de, onuň esasy merkezi  Angliýada ilkinji hekaýasynyň  dörän ýerinde dur.

Halkara Yslam Korporasiýasyndan maýa goýumlar çekiler

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar