SIZDEN GELENLER

Ak badamyň saglyga peýdasy

Ak badam hasyllylygy we miwesiniň tagamy bilen tapawutlanýan ösümlikleri öz içine alýar. Olaryň arasynda her bir bagban, oba hojalygyna we tagam isleglerine laýyklykda ak badamy saýlap biler. Adaty gyrmyzy badamyň köplenç ajydygyny bellemek bolar. Ilki taýýarlamankaň badamy ýörite gaýtadan işlenilýär. Ak görnüşlerde bu ferment ýetmezçilik edýär we has köp kaliý, kalsiý, demir bar. Şonuň üçinem iň lezzetli we sagdyn hasaplanýar. Ondan öň bolsa dermanlyk hasaplanýardy. Olaryň görnüşleri:

  • Guw;
  • Pelikan;
  • Ping-pong;
  • Aýsberg;
  • Şelpe;
  • Garly;
  • Ak gije;

Onuň düzüminde: iýmit önümi (jemi 100 g 28 kkal), köp mukdarda peýdaly mikro elementleri (kalsiý, magniý, kükürt, sink, fosfor) bar, holesteriniň derejesini peseltmäge kömek etmek, dürli bagyr kesellerine kömek etmek, süňkleriň berk bolmak ulgamlarynyň ýagdaýyna peýdaly täsir edýär, az mukdarda ösümlik belogyny öz içine alýar. Immunitet ulgamyny güýçlendirýär,nerw ulgamyna ýaramaz täsirlerine garşy göreşmäge kömek edýär, kömelek ysy bilen tapawutlanýar, içegeleri arassalamak, gandaky şeker derejesini peseltmäge kömek edýär,adam bedeninden artykmaç suwuklygyň aýrylmagyna kömek edýär.

Gulmyradowa Aýnagül

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda Permana gol çekıldi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – gadymy medeniýetiň ojagy

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr