SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

ABŞ sanjymlaryny paýlaşar

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy ABŞ-nyň koronawirus ýokanjyna garşy sanjym kömegini bermegini dowam etdirjekdigini belledi.

ABŞ-nyň hökümeti ösüp gelýän ýurtlarda köpçülikleýin sanjyma kömek bermek maksady bilen 500 million doza sanjym muzdsuz bermegi meýilleşdirdi. Şeýlelikde, ABŞ-nyň sanjym kömek etmek wadasy 1 milliard doza ýetdi.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy dünýäniň ilatynyň 70 göterime sanjym etmek üçin azyndan 11 milliard doza golaý sanjym gerek bolýar.

Şu ýylyň ahyryna çenli iň pes maksat ählumumy sanjymyň möçberiniň 40 göterime ýetirilmegi göz öňünde tutulýar.

 

“Türkmenhaly”: haly önümlerini karzyna alyp bolar

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi