TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Resminamalar kabul edilýär: Halkara okuw mekdepleri

Okuwa kabul edişlik möwsüminiň başlaýan döwründe, diňe bir ýurdumyzyň däl, eýsem dünýäniň dürli döwletleriniň ýokary okuw mekdeplerine örän ýokary gyzyklanma bar. Şol sebäpli biz bu habary yzygiderli täzeläp durarys we resminamalar kabul edýän daşary ýurt ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlary saýtymyza giremizden soňra, şol habaryň linkini şol bir wagtda bu habarymyza yzygiderli girizip durarys. Şeýle bolonsoň, aram-aram bu habarymyza gelip duruň we özüňizi gyzyklandyrýan habarlary dostyňyz bilen hem paýlaşyň!

Russiýa : Merkezi Aziýa ýurtlaryndan okadyljak talyplaryň sanyny köpeltmek

Bartin Uniwersitetine Attestat bilen okuwa girmek mümkünçiligi

Ýewropada bilim almak mümkinçiligi

 

Türkmen talyplaryna Italiýada okamak mümkinçiligi

 

Awstriýa: türkmen talyplaryna talyp hakly okuw mümkinçiligi

 

Amerikada ýokary bilim almak isleýänler üçin maglumat

 

Ýaponiýa: talyplaryň alyş-çalşygy barada hyzmatdaşlyk

 

Italiýada okuw: Resminamalar üçin nirä ýüz tutmaly?

 

Italiýa okuwa çagyrýar: Resminamalar kabul edilýär

 

Bilim pudagynda türkmen-türk hyzmatdaşlygy

 

“Hýübert Hamfri” adyndaky talyp haky maksatnamasy

 

Koreý dilini öwrenmek isleýänler üçin : Amatly we elýeterli

 

Ylmy işgärler üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy

 

Riganyň ýokary hukuk mekdebinde bilimiňi kämilleşdirmek maksatnamasy

 

Bilim işgärleri üçin Amerikada bilimini kämilleşdirmek maksatnamasy

 

Türkmen ýaşlary Wengriýanyň uniwersitetlerine okuwa çagyrylýar

 

Amerikada mugallymlar üçin Fulbraýt maksatnamasy

 

Türkiýede daşary ýurt talyplary üçin synaglar (YÖS) başlaýar

 

Fulbraýt talyplar maksatnamasy üçin anketa kabul edilýär

 

ABŞ-da okamak mümkinçiligi

 

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Ýene-de okaň

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

Teswirle