Italiýada okuw: Resminamalar üçin nirä ýüz tutmaly?

Ýadyňyzda bolsa düýn Italiýanyň uniwersitetlerine 2021-2022-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň başlandygy baradaky habary Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýetiniň  Instagram hasabyna salgylanyp  saýtymyza ýerleşdiripdik. Habarymyza bolan gyzyklanmany hasaba alyp, Aşgabat şäherindäki Italiýanyň Ilçihanasynyň berýän maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris. Ýüz tutmagyň şertleri boýunça  : https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ Ýokary okuw mekdepleri boýunça maglumat almak üçin … Continue reading Italiýada okuw: Resminamalar üçin nirä ýüz tutmaly?