Riganyň ýokary hukuk mekdebinde bilimiňi kämilleşdirmek maksatnamasy

Riganyň ýokary hukuk mekdebi Ýewropa hukugy we ykdysadyýeti boýunça ýokary depginde güýçlendirilen okuw maksatnamasy boýunça okuwa kabul edişlik yglan eder. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Kabul edişligiň haçan başlanjakdygy entek mälim edilmändir. Bu barada goşmaça maglumat berler.

Okuw maksatnamasynyň dowamlylygy 6 hepde bolup, sapaklar iňlis dilinde alnyp barylýar. Bu okuw maksatnamasy Merkezi Aziýanyň we Günbatar Balkan ýurtlarynyň hünärmenlerine niýetlenendir. Ähli okuw çykdajylary mekdep tarapyndan tölenýär.

6 hepdäniň dowamynda maksatnama gatnaşyjylara hukuk, ykdysadyýet we Ýewropa Bileleşiginiň syýasy wezipeleri boýunça çuňlaşdyrlan sapaklar berler. Şeýle hem okuw maksatnamanyň çäklerinde 1 hepdelik Brýussele we Lýuksemburge okuw syýahaty gurnalar. Syýahatyň çäklerinde okuw maksatnamasyna gatnaşyjylar Ýewropanyň Parlamentinde, Komissiýasynda we Ýewropa Bileleşiginiň Adalat kazyýetinde geçiriljek okuw duşuşyklara gatnaşarlar.

Okap bilersiňiz  Koronowirus 50 adama döwlet getirdi

Okuw maksatnama kabul edilmegiň şertleri boýunça dalaşgärler 2-3 ýyl döwlete degişli edaralarda iş tejribesi bolan, iňlis dilinde erkin gürläp bilýän (Sertifikat TOEFL/IELTS), uniwersitetden bakalawr derejesi  alan bolmalydyr (hukukdan bolmagy hökmany şert däl).

 

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy

 

 

Ylmy işgärler üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy