TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň Android ulgamynda işleýän applikasiýasy- Atavatan  Applikasiýasy täzelendi.  Türkmen, Türk, Iňlis we Rus dillerinde hereket edýän, Türkmenistan we global habarlary gyzgyny bilen ýurdumyzyň we dünýäniň dürli künjeklerinden on müňlerçe okyjylar köpçülügine ýetirýän Applikasiýamyzyň  täzelen görnüşinde  esasan hem Intellektual sahypamyz üns çekýär. Ýadyňyzda bolsa, ýaňy-ýakynda saýtymyzyň Intellektual sahypasyny durmuşa geçirdik we bu sahypa öz içine, Atavatan Krossword, Makul Puzzle, Krosswordly sözlük, sözlemli oýun we Makul sözlem ýaly kiçi bölümleri alýar. Siz bu sahypalary ulanmak bilen wagtyňyzy gyzykly geçirip bilersiňiz we Iňlis dilini öwrenmek üçin berilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp bilersiňiz!

Applikasiýamyzy ýükläp almak üçin şu ýere basyň!

Hormatly Okyjylarymyz,

Siz Applikasiýamyzyň “Bildirişler” bölümini ulanmak bilen, haýsy ulgama degişli habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini gazanyp bilersiňiz. Mysal üçin, Sizi halkara uçar gatnawlary baradaky habarlar gyzyklandyrýan bolsa, onda, Bildirişler sahypamyzdan, “Syýahatçylyk we Saglyk” bölümini saýlaň, şonda, bu ulgama degişli habarlar saýtymyza girilen dessine Size bu barada bildiriş geler. Siz bir, birnäçe we isleseňiz ähli ugurlara degişli bölümleri saýlap bilersiňiz we öz saýlan ugruňyza degişli habarlar barada Size bildiriş gelmegini gazanyp bilersiňiz.

Applikasiýamyzyň käbir aýratynlyklary:

 • Offline görnüşde, ýagny, internet bolmazdan hem habarlary okamak mümkinçiligi
 • Habarlary 4 dilde okamak mümkinçiligi
 • Intellektual sahypamyzyň üsti bilen wagtyňyzy peýdaly we gyzykly geçiriň!
 • Bildirişleri saýlamak mümkinçiligi
 • Habarlary aňsatlyk bilen öz dostlaryňyz bilen paýlaşmak mümkinçiligi
 • Arhiw kiçi sahypasynyň üsti bilen, habarlary habaryň saýta girilen senesi boýunça aňsatlyk bilen tapmak mümkinçiligi
 • Sahypada habarlary gözleg mümkinçiligi
 • Habarlary sada görnüşde, ýagny, suratsyz okamak we internet paketiňizi tygşytlamak mümkinçiligi
 • Applikasiýaňyzda reňk sazlama mümkinçiligi
 • Halan habaryňyzy “saýlamak” we soňra okamak üçin bellemek mümkinçiligi
 • Google Reklam ýa-da beýleki reklama we bildirişlerden azat, diňe habar okamak mümkinçiligi

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle