TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Italiýada okuw: Resminamalar üçin nirä ýüz tutmaly?

Ýadyňyzda bolsa düýn Italiýanyň uniwersitetlerine 2021-2022-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň başlandygy baradaky habary Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýetiniň  Instagram hasabyna salgylanyp  saýtymyza ýerleşdiripdik. Habarymyza bolan gyzyklanmany hasaba alyp, Aşgabat şäherindäki Italiýanyň Ilçihanasynyň berýän maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris.

Ýüz tutmagyň şertleri boýunça  : https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

Ýokary okuw mekdepleri boýunça maglumat almak üçin https://www.universitaly.it/index.php/university/universitaitalia

Resminamalar onlaýn görnüşde tabşyrylýar : https://www.universitaly.it/

Ýüz tutulan okuw mekdepleri  we ugurlara görä, Iňlis dili ýa-da Italiýan dilini bilmek hökmanydyr.

Has giňişleýin maglumat üçin : Aşgabat şäherindäki Italiýanyň Ilçihanasyna ýüz tutup alyp biljekdigiňiz bellenilýär.  (ashgabat.visti@esteri.it  )

 

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça üçin Resminamalaryň Terjimesi Üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

Italiýa okuwa çagyrýar: Resminamalar kabul edilýär

Türkmenistanda Italýan dili öwredilýär

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

Ýene-de okaň

Himiýa boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Fizika boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Nobel hepdeligi başlady

Teswirle