TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň toplan maglumatlary esasynda sanawda köp sanly ýokary okuw mekdepleriniň ady geçýär.

Biz Türkiýeden bu sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny saýtymyza ýerleşdiripdik. Bu gezek bolsa Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) girýän agza ýurtlaryň bilim edaralarynyň  2021-nji ýyldaky sanawyny size ýetirýäris.

Italiýa okuwa çagyrýar: Resminamalar kabul edilýär

Siz bu sanawy biziň Atavatan TV You Tube kanalyndan şu linke basyp tomaşa edip bilersiňiz!

Şonda ýokary okuw mekdepleriniň atlaryny we ýurtlaryň adyny halkara guramalaryň –  “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda, Iňlis dilinde ýerleşdirýäris.

Dünýäde näçe web saýt hereket edýär?

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

 

GDA agza ýurtlaryň sanawdaky iň abraýly ýokary okuw mekdepleri  –  2021

Geçen ýylky sanawdan tapawutlylykda, bu gezek GDA agza ýurtlarynyň sanawdaky ýokary okuw mekdepleriniň sany 45-den 62-ä ýetirilipdir.

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

 1. Belarusian State University Belarus
 2. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Georgia
 3.  Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan
 4. N. Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan
 5.  Lomonosov Moscow State University Russian Federation
 6.  Moscow Institute of Physics and Technology Russian Federation
 7.  Higher School of Economics Russian Federation
 8. ITMO University Russian Federation
 9.  National Research Nuclear University MEPhI Russian Federation
 10. Novosibirsk State University Russian Federation
 11.  Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation
 12.  Tomsk State University Russian Federation
 13.  Kazan Federal University Russian Federation
 14. National University of Science and Technology (MISiS) Russian Federation Saint
 15. Petersburg State University Russian Federation
 16. Tomsk Polytechnic University Russian Federation
 17.  Bauman Moscow State Technical University Russian Federation
 18. RUDN University Russian Federation
 19. Saint-Petersburg Mining University Russian Federation
 20. Bashkir State University Russian Federation
 21.  Belgorod State National Research University Russian Federation
 22. Far Eastern Federal University Russian Federation
 23. Gubkin Russian State University of Oil and Gas Russian Federation
 24.  Kazan National Research Technological University Russian Federation
 25.  Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod Russian Federation
 26. MIREA – Russian Technological University Russian Federation
 27. Moscow Aviation Institute Russian Federation
 28.  Moscow Power Engineering Institute Russian Federation
 29.  National Research Saratov State University Russian Federation
 30.  Novosibirsk State Technical University Russian Federation
 31. Perm National Research Polytechnic University Russian Federation
 32.  Perm State University Russian Federation
 33. Samara University Russian Federation
 34. Siberian Federal University Russian Federation
 35. Southern Federal University Russian Federation
 36.  South Ural State University Russian Federation
 37. St Petersburg Electrotechnical University (LETI) Russian Federation
 38. Ufa State Aviation Technical University Russian Federation
 39. Ural Federal University Russian Federation
 40. Volgograd State Technical University Russian Federation
 41. Voronezh State University Russian Federation
 42. Lviv Polytechnic National University Ukraine
 43.  Ivan Franko National University of Lviv Ukraine
 44. Sumy State University Ukraine
 45. Taras Shevchenko National University of Kyiv Ukraine
 46.  Harkow National University of Radio Electronics
 47.  Immanuel Kant Baltiç Federal University
 48. Irkutsk State University
 49. Kazan National Technical University
 50.  National Research University of Electronic Technology(MIET)
 51.  National Technical University Kharkiv Politechnic Institute
 52.  National Technical University of Ukraine –Igor Sikorsky Kiyev Polytechnic Institute
 53.  North Eastrn Federal University
 54.  Omsk State University
 55. Piragov Russian National Research Medical Uniwersity
 56.  Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
 57. Samara State Technical University Russian Federation
 58. Sechenov University
 59. Tomsk State University of Control Systems and Radio Electronics
 60. N Karazin Kharkiv National University
 61.  Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
 62.  Satbayev University

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça  Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Türkiýe bilim almak isleýän okyjylarymyz Stambul şäherinde ýerleşýän we Türkiýede  bilim almak isleýän talyplara okuw maslahatlaryny we terjime hyzmatlaryny berýän  “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd Şti” türk kompaniýasyna ýüz tutup bilerler!

Türkmenistanyň Daşary ýurtlardaky Ilçihanalarynyň telefon we salgylary

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle