TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Italiýa okuwa çagyrýar: Resminamalar kabul edilýär

Italiýanyň uniwersitetlerine 2021-2022-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmek başlandy. Bu barada Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti Instagram hasabynda habar berilýär.

Habarda bellenişine görä, Kabul etmegiň tertibi boýunça we beýleki maglumatlary Italiýanyň Bilim, uniwersitetler we ylmy –barlag ministrliginiň saýtyndan tapyp bilersiňiz. (www.istruzione.it )

Şeýle hem habarda has giňişleýin maglumaty Aşgabat şäherindäki Italiýanyň Ilçihanasyna ýüz tutup alyp biljekdigiňiz bellenilýär.  (ashgabat.visti@esteri.it )

 

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça  Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Hormatly okyjylarymyz biz ýurdumyzda we daşary ýurtlarda ýokary bilim baradaky habarlary yzygiderli saýtymyza ýerleşdirip gelýäris. Şol sebäpli beýleki gyzykly we peýdaly habarlarymyz bilen bir hatarda saýtymyzyň bilim sahypasyny bu linkden yzarlap duruň! https://www.atavatan-turkmenistan.com/category/habarlar/bilim/

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

 

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle