Türkiýede daşary ýurt talyplary üçin synaglar (YÖS) başlaýar

Türkiýede bilim almak isleýän daşary ýurtly talyplar üçin her ýyl geçirilýän synaglaryň 2021-nji ýyl üçin resminama kabul edişlik başlandy. ÝÖS ady bilen bilinýän Daşary ýurtly talyplar synaglaryna häzirki wagtda aşakda sanawy berilen ýokary okuw jaýlary boýunça möhletler mälim edildi. Biz bu habarymyz bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň 2021-nji ýyl üçin yglan eden sanawynda bar bolan ýokary okuw jaýlaryny, şeýle hem bu sanawa girmeýän ýokary okuw jaýlarynyň adyny, resminama kabul edişlik ahyrky möhletini, şeýle hem synag senesini Size ýetirýäris.

Global pandemiýa şertlerinde bu möhletleriň üýtgäp biljekdigini hasaba alyp, agzalan ýokary okuw jaýlarynyň web saýtlaryndan iň soňky maglumatlary yzygiderli barlap durmagyň talaba laýyk boljakdygyny ýatladýarys. Häzirki wagtda, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň 2021-nji ýyl üçin yglan eden sanawynda bar bolan ýokary okuw mekdeplerinden 5 ýokary okuw mekdebiniň, bu sanawa girmeýän 7 ýokary okuw mekdebiniň geçirýän synaglary boýunça maglumatlary Size ýetirýäris. Bellemeli zat, Uludag uniwersiteti bu ýyl onlaýn synag etmegi meýilleşdirýär.

Siz YÖS synaglaryna resminamalar tabşyrmak üçin Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan LTD” şereketinden maslahat hyzmatlaryny alyp bilersiňiz!

Habarlaşmak üçin

“Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd”

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”-niň salgysy:

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ Stambul

e-mail salgysy : atavatanltd@gmail.com

Telefon:

+90 532 401 71 52

+90 530 251 36 73

+90 212 633 40 00

 

Sanawda bolanlar :

Sakarýa uniwersiteti

 

Synag Senesi : 12 Iýun 2021
Resminama kabul edişlik ahyrky senesi: 15 Maý 2021

 

Ondokuz Mayıs uniwersiteti

 

Synag Senesi: 22 Maý 2021 Sagat 13:00
Resminama kabul edişlik ahyrky senesi 16 Aprel 2021

Çukurova uniwersiteti

 

Synag Senesi: 31 Iýul 2021 Sagat 9:30
Resminama kabul edişlik ahyrky senesi: 30 Maý 2021

 

Erciyes uniwersiteti

 

Synag Senesi: 19 Iýun 2021 Sagat 14:30
Resminama kabul edişlik ahyrky senesi: 6 Iýun 2021

 

Sabancı uniwersiteti

 

Resminama kabul edişlik ahyrky senesi: 05 Awgust 2021

Synag Senesi mälim edilmedi

 

Sanawda bolmaýanlar:

Abdullah Gül uniwersiteti (Kayseri)

Resminama kabul edişlik ahyrky senesi: 06 Awgust 2021

Synag Senesi mälim edilmedi

 

Erzurum Teknik uniwersiteti (Erzurum )
Synag Senesi: 30 Maý 2021  sagat 10:00
Resminama kabul edişlik ahyrky senesi: 07 Maý 2021

 

Harran uniwersiteti (Şanlıurfa)

Synag Senesi: 27 Mart 2021 sagat 14:00
Resminama kabul edişlik ahyrky senesi: 14 Mart 2021

İstanbul Cerrahpaşa uniwersiteti (İstanbul)

Synag Senesi: 03 Iýul 2021 sagat 15:00
Resminama kabul edişlik ahyrky senesi: 04 Iýun 2021

Karadeniz Teknik uniwersiteti (Trabzon) 

Synag Senesi: 03 Iýul 2021   sagat:14:00
Resminama kabul edişlik ahyrky senesi: 11 Iýun 2021

 

Mardin Artuklu uniwersiteti ( Mardin )
Synag Senesi: 25 Mart 2021  Sagat 11:00
Resminama kabul edişlik ahyrky senesi: 15 Mart 2021

Uludağ uniwersiteti (Bursa)

Synag Senesi (Türkiýe) :12 Iýun 2021 sagat 10:00 ( ýüz ýüze synag )
Synag Senesi Daşary ýurt: 05 Iýun 2021  ( online synag )
Resminama kabul edişlik ahyrky senesi :18 Maý 2021

 

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz düýn Kompýuterlerdäki “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser goşundysyny”-Makul Sözlük goşundysyny ulanmaga taýýar eden bolsa, şu gün “Android” applikasiýasyny herekete girizdi. Şeýlelikde, köp sanly “Makul Sözlük” ulanyjylary, diňe www.makulsozluk.com saýtyna girmek bilen bu sözlükden peýdalanman, eýsem, kompýuterlerinde “Makul Sözlük” goşundysyny, Android ulgamyndaky mobil telefonlarynda bolsa “Makul Sözlük” applikasiýasyny уланып билерлер. Ýakynda IOS ulgamynda hereket edýän Applikasiýamyz hem hereket edip başlar.

 

Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserden” Makul Sözlük goşundysynyň linki ÝENE-DE OKAŇ

Sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna dünýä ykdysadyýetiniň çylşyrymly ýagdaýynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirýän täsirini peseltmek hem-de 2022-nji ýylda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň üpjün edilmeginiň Maksatnamasyny tassyklamak hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi. Bu Maksatnamada milli ykdysadyýetimiziň köpugurly hem-de durnukly ösüşini saklamak, önümçilik kuwwatlyklaryny doly peýdalanmak, ulag-logistika ulgamyny ösdürmek we sanly tehnologiýalary, öňdebaryjy tejribäni giňden ornaşdyrmak boýunça möhüm wezipeler...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Braziliýanyň futbol çempionatynda täze çempion peýda boldy. Ol hem Belu-Orizonti şäheriniň "Atletiko Mineýro" toparydyr. Bu topar Braziliýanyň "Seria A" milli futbol çempionatynda soňky gezek 1971-nji ýylda çempion bolupdy. "Atletiko Mineýro" topary 50 ýyldan soňra täzeden çempion bolmak bagtyna miýesser boldy. "Atletiko Mineýro" topary geçen möwsümde hem çempionlyga dalaş edipdi. Topar Horhe Sampaoliniň tälimçiliginde oňat netije görkezse-de, çempiondan 3 utuk...
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde ýanwar-noýabr aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabatlar berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 11 aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Jemi içerki önümiň durnukly ösüş depgini üpjün edildi. Geçen 11 aýda öndürilen önümleriň mukdary, 2020-nji ýylyň degişli döwri...
Ministrler Kabinetiň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde çykyş eden hormatly Prezidentimiz söwda, dokma we telekeçilik ugurlary babatda degişli tabşyryklary berdi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz halkyň sarp edýän harytlarynyň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belläp, ykdysadyýetiň hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamak boýunça nobatdaky çäreleri taýýarlamagy tabşyrdy. Milli Liderimiz kiçi we orta telekeçiligi, aýratynda syýahatçylyk...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
909FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar