TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýokary okuw mekdepleri gapysyny uçurymlara açýar we “Açyk Gapylar” günlerini geçirýär.

Saýtymyzda häzire çenli birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň hem-de orta hünär okuw mekdepleriniň “Açyk Gapylar” günleri baradaky habarlary okyjylarymyza ýetirildi we mundan soňra hem saýtymyzyň “Bilim” sahypasynda şeýle mazmunly habarlary ýerleşdirip durarys.

Biz bu habar bilen şu wagta çenli saýtymyza ýerleşdirilen “Açyk Gapylar” günlerine degişli habarlary  linkleri bilen Size ýetirýäris.

Biz saýtymyzda şeýle hem, daşary ýurt okuw mekdepleri baradaky habarlary hem ýerleşdirip durarys. Saýtymyzy we biziň jemgyýetçilik torlarymyzy yzarlamaga dowam ediň!

 

Açyk gapylar: In­di­ra Gan­di adyn­da­ky Aş­ga­bat luk­man­çy­lyk or­ta okuw mek­de­bi

 

 

 

Açyk gapylar: Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

 

 

Açyk gapylar: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

 

Açyk gapylar: Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Açyk gapylar: Döwlet çeperçilik akademiýasy

Açyk gapylar: Türkmen döwlet medeniýet instituty

 

Açyk gapylar: Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty

Açyk gapylar: Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty

 

Açyk gapylar: Hal­ka­ra yn­san­per­wer ylym­la­ry we ösüş uni­wer­si­te­ti

Açyk gapylar: Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi

 

Açyk gapylar: Döwlet energetika instituty

 

Açyk gapylar: Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi

Açyk Gapylar : Halkara gatnaşyklary instituty

 

Açyk Gapylar: Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi

 

Açyk Gapylar: Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

 

Açyk Gapylar : Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

 

Açyk gapylar : Türkmen milli dünýä dilleri instituty

 

Açyk Gapylar : Telekommunikasiýalar we informatika instituty

Açyk Gapylar : Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

Açyk Gapylar : Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

 

Halkara nebit we gaz uniwersiteti “Açyk Gapylar” gününe çagyrýar

 

Lukmançylyk uniwersitetinde “Açyk gapylar” güni

 

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “Açyk gapylar” güni

“Açyk gapylar” gününe çagyrýar

Harby-deňiz mekdebi okuwa çagyrýar

Içeri işler ministrliginiň instituty okuwa çagyrýar

Harby mekdepleri okuwa çagyrýar

 

Harby institut okuwa çagyrýar

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle