TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Açyk Gapylar : Telekommunikasiýalar we informatika instituty

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty şu ýylyň 23-nji aprelinde we 14-nji maýynda sagat 15.00-da 2021—2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň okuwçylaryny, harby bölümleriň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän ýaşlary «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar. Bu barada Mugallymlar gazetinde habar berilýär.

Şol günlerde ýaşlar institutda okuwlaryň guralyşy, tejribehanalarda geçirilýän işler, şeýle hem ýokary okuw mekdebinde we onuň ýanyndaky «Infokommunikasiýa» başlangyç hünär okuw mekdebinde hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary (hünärleri), okamak isleýän ýaşlara bildirilýän talaplar, talyplaryň ýaşaýyş we durmuş şertleri, olaryň hukuklary we borçlary bilen ýakyndan tanşyp bilerler.

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň salgysy:

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 68-nji jaýy.

Habarlaş­mak üçin telefon belgisi: 94-03-38.

Açyk Gapylar : Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

Halkara nebit we gaz uniwersiteti “Açyk Gapylar” gününe çagyrýar

 

Lukmançylyk uniwersitetinde “Açyk gapylar” güni

 

Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty “Açyk Gapylar” gününe çagyrýar

 

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “Açyk gapylar” güni

 

“Açyk gapylar” gününe çagyrýar

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle