BILIM

Açyk gapylar: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti orta mekdepleriň uçurymlaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýänleri 2021-nji ýylyň 7-nji we 15-nji maýynda sagat 15:00-da geçiriljek «AÇYK GAPYLAR»  gününe çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylym-bilim ulgamyny ösdürmek babatda alyp barýan syýasatynyň durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, öwredilýän hünärler, döwrebap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan täze binalar, okuw, internet, lingafon otaglary, ylmy-barlag we okuw merkezleri, muzeýler, sport klubunyňişi, talyplaryňýaşaýyş-durmuş şertleri bilen tanşyp bilerler. Şeýle hem olar uniwersitetiň durmuşy baradaky wideofilme, aýdym-saz, tans toparlarynyň çykyşlaryna, fakultetler tarapyndan taýýarlanan sergilere tomaşa ederler.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 31-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 94-67-30, 94-67-05.

 

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Tatarystan bilim ulgamynda hyzmatdaşlygyny berkidýär

Ata Watan Eserleri

Türkmen okuwçylar Kuala-Lumpurda ýeňiş gazandylar

Türkmen wekiliýeti Kataryň «Bilim şäherçesine» baryp gördi

Türkmenistan we Katar bilim pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Ata Watan Eserleri

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Türkmenistanyň bilim ministriniň Katara sapary

Ata Watan Eserleri