TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Açyk gapylar: Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty 2021-nji ýy­lyň 11-12-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da or­ta we hü­när okuw mek­dep­le­ri­niň uçu­rym­la­ry, okuw mer­kez­le­ri­niň diň­leý­ji­le­ri, har­by bö­lüm­le­riň es­ger­le­ri, önüm­çi­lik­de zäh­met çek­ýän ýaş­lar üçin “AÇYK GA­PY­LAR” gü­nü­ni ge­çir­ýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

“Açyk gapylar” gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek baradaky alyp barýan syýasatynyň institutda durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, okuwlaryň guralyşy, öwrenilýän hünärler, taýýarlyk ugurlary, döwrebap tehnologiýalar we internet bilen enjamlaşdyrylan täze okuw binalary, ýöriteleşdirilen okuw we lingafon otaglary, aýdymsaz, tans toparlarynyň çykyşlary, sport toplumynyň işi, talyplaryň ýaşaýyş şertleri bilen tanşyp bilerler.

 Sal­gysy: Aş­ga­bat şäheriniň 1972-nji (Ata­türk) kö­çe­si­niň 73-nji ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon­belgileri: 48-62-31; 48-62-33; 48-62-29.

 

 

Iş döwri we oňa degişli bolýan döwürler barada peýdaly maslahat

 

Ýene-de okaň

Himiýa boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Fizika boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Nobel hepdeligi başlady

Teswirle